28.6.2021

Opravný termín závěrečných zkoušek oboru Kadeřník se koná ve čtvrtek 26.8.2021 v 7.30h v provozovně školy ve Vizovicích. Po praktické části závěrečné zkoušky následuje ústní část.


15.04.2021

Protiepidemiologická opatření v průběhu závěrečných zkoušek

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na závěrečných zkouškách je v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví,

1.) negativní test a  2.) žádné příznaky onemocnění COVID-19.


ad 1) Doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší jak 7 dní.

Toto potvrzení dokládají všechny osoby, které se účastní závěrečné zkoušky, tedy žák, člen zkušební komise a model/modelka pro praktické zkoušky.

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání závěrečné zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.

Členům zkušební komise má testování umožnit střední škola, jichž jsou zaměstnanci.

Modelové pro praktickou zkoušku musí předložit doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.Dále je možno předložit i test ze zaměstnání nebo ze školy, kde model pracuje či studuje, který není starší 7 dnů.

Výsledkem testu se nemusí prokazovat člověk, který doloží, že                                                                 

a) od aplikace první dávky očkovací látky  v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní.

b) od aplikace druhé dávky očkovací látky, v případě dvoudávkového schématu podle SPC, uplynulo nejméně 14 dní.

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID -19.

d)prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19, uplynula již doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR na přítomnost viru SARS -CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním závěrečné zkoušky je důvodem k možnosti konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.


ad 2) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má právo konat náhradní zkoušku.

Pokud se příznaky objeví u kterékoliv osoby, která se účastní zkoušek, ihned opouští místo konání zkoušky. 

V případě, že se jedná o žáka nebo jeho modela/modelku, žák bude ze zkoušky omluven a může konat zkoušku v náhradním termínu (Postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice).


Organizace zkoušek

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby musí v prostorách školy mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), v případě střední školy se jedná o respirátor.1.3.2021

Pravidla pro ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb.,                o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a      o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení         § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Organizace závěrečných zkoušek                                                                                                                                       Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání  s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky. S rozhodnutím ředitelky školy budou naši žáci povinně skládat praktickou zkoušku a ústní zkoušku dle   jednotné zadání závěrečné zkoušky, se kterým byli žáci již seznámeni.

Nepřítomnost žáka u závěrečných zkoušek                                                                                                                     Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Za důvody nepřítomnosti žáka, které komise vždy uzná, je nepřítomnost z důvodu onemocnění COVID-19 nebo  z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním.

Termíny a konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021:

Třída

Praktická zkouška

Ústní zkouška

KD 3A

14. – 16.6.2021

  23.6.2021

KD 3B

18.6., 21.-22.6.2021

 25.6.2021

KK 3C - obor kadeřník

 17. – 18.6.2021

24.6.2021

KK 3C - obor krejčí

14. – 16.6.2021

  24.6.2021


Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek                                                                                                                Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den,  ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V den konání poslední části závěrečné zkoušky bude žákovi vydán vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.19.02.2021

Na základě pokynů MŠMT (Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky) doplňujeme informace ke konání opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termín pro žáky posledních ročníků (KD3A, KD3B, KK3C)

Pokud žák posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí školního roku 2020/2021 může konat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Pokud žák vykoná zkoušku v náhradním termínu neúspěšně, může konat opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky i zkoušky v náhradním termínu se konají formou komisionální zkoušky.

Podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce v roce 2021 je úspěšné ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Pokud žák vykoná opravné a náhradní zkoušky úspěšně do 31. 5. 2021, pak může konat závěrečnou zkoušku v  červnu 2021.

Pokud žák vykoná tyto zkoušky úspěšně v období od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021, pak může konat závěrečnou zkoušku v září 2021.

Pokud žák vykoná opravnou zkoušku neúspěšně do 31. 5. 2021, nemůže již žádat o vykonání stejné opravné zkoušky do 30. 6. 2021. Žák za 1. pololetí neprospěl a dále pokračuje ve studiu v druhém pololetí.

Pokud žák nevykoná opravnou nebo náhradní zkoušku za 1. pololetí, nebo ji nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání závěrečné zkoušky. Žák může požádat do 30. 6. 2021 o opakování ročníku.01.02.2021 

MŠMT vydalo  Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám. Na základě tohoto opatření bude upravena organizace a termíny konání  závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021. Úprava závěrečných zkoušek bude zveřejněna do 15. 3. 2021


Obor Kadeřník

Obor vzdělání Kadeřník je zakončen závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného celostátního zadání.
Podle § 74 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zkouška se skládá z : 

  • písemné zkoušky z odborných předmětů technologie, materiály, zdravověda, psychologie, ekonomika  a cizí jazyk

  • praktické zkoušky z odborného výcviku - vytvoření tří účesů, samostatná odborná práce

  • ústní zkoušky z odborných předmětů technologie, materiály, obecný přehled ze světa práce

Obor Krejčí

Obor vzdělání Krejčí je zakončen závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného celostátního zadání.

Podle § 74 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zkouška se skládá z:

  • písemné zkoušky z odborných předmětů - oděvní technologie, oděvní materiály, oděvní stroje a zařízení, ekonomika
  • praktické zkoušky z odborného výcviku - zhotovení zadaného výrobku, samostatná odborná práce
  • ústní zkoušky z odborných předmětů - oděvní technologie, oděvní materiály, konstrukce oděvů, oděvní stroje a zařízení, obecný přehled ze světa práce