Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

S vývojem školy kromě tradičních oborů vzdělání přicházely obory nové. V současné době škola připravuje na povolání cca 420 žáků v oborech vzdělání:Kosmetické služby; Fotograf,  Kadeřník, krejčí, Vlasový specialista a Podnikání.

Kromě tradiční výuky je škola "Centrem celoživotního vzdělávání dospělých" , které zahrnuje různé rekvalifikační kurzy vycházející zejména z vyučovaných oborů školy, ale i jiné. Výsledkem kurzů je získání dílčí nebo plné kvalifikace v příslušném oboru.

 • 4leté s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Fotograf
 • 3leté s výučním listem: Kadeřník a Krejčí 
 • 2leté denní nást.studium s MZ: Vlasový specialista
 • 1leté denní zkrácené studium: Kadeřník

Velkému zájmu veřejnosti se těší především rekvalifikační kurzy

5ti měsíční kurzy – Kosmetické služby, Holičské a kadeřnické práce, Základy digitální fotografie, Základy digitální a černobílé fotografie, jazykové kurzy dle zájmu (AJ, NJ, RJ), kurzy práce na PC dle zájmu a poptávky
2-3 měsíční kurzy - Kurz konstrukce základních střihů dámských oděvů, Kurz základů krejčovských dovedností, Kurz krejčovských dovedností pro pokročilé, Pedikúra včetně nehtové modeláže, Manikúra včetně nehtové modeláže, Módní trendy v osobních službách, Kadeřnické a kosmetické minimum aj. 
1-5 denní kurzy – Vizážistika a barvové poradenství, Barvení obočí a řas včetně úpravy obočí a denního líčení, Barvení obočí a řas, Japonská manikúra – P. Shine, Kurz epilace voskem.

V současné době připravujeme také tzv. vzdělávací programy na „zakázku“. Těchto programů využívají zejména různé organizace a firmy. Např. vzdělávací program určený pro administrativní pracovníky: Pravidla písemné komunikace aj.

V roce 2004 získala škola Zlatý diplom od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR v Praze (ATOK) za výukové kvality školy v oděvních oborech. Jsme na něj pyšní, neboť doposud byl přiznán jen několika málo středním školám v České republice. Absolventi oděvních oborů dostávají od asociace společně s vysvědčením o maturitní zkoušce či výučním listem „dekret z ATOKU“, který jim umožňuje přednostní uplatnění a získání zaměstnání v oděvních oborech nejen v tuzemsku, ale ve všech zemích Evropské unie. Vybraní představitelé ATOKu se také účastní závěrečných zkoušek a opětovně sledují uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Od 11. března 2009 je škola certifikovanou institucí International Education Society, London (IES). V posledním hodnocení v roce 2018 škola dosáhla na rating BB+ jako „Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“.

Tímto mezinárodním hodnocením se můžeme pochlubit jako jediná krajská střední škola ve Zlínském kraji. 
IES je jediná evropská společnost, která od roku 1997 certifikuje vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodně uznávané certifikáty, jež jsou ideálním doplňkem k výučnímu listu, maturitní zkoušce i diplomu. Tento certifikát prostřednictvím ratingu dokladuje úroveň školy a tvoří tak s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem ucelenou dokumentaci pro budoucího zaměstnavatele. Certifikát je výborně uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu práce. Každému je srozumitelný, protože je vydáván v češtině a angličtině. Dle potřeby si lze vybrat i z dalších 30 světových jazyků. Kromě informace o úrovni školy, na které absolvent získal střední vzdělání ať už s maturitou nebo výučním listem, obsahuje certifikát rovněž dvojjazyčnou přílohu, která přesně specifikuje profil absolventa, což jsou pro zaměstnavatele důležité informace o náplni studia a o konkrétních odborných znalostech a dovednostech držitele certifikátu. Každý certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen ochrannými prvky – pečetí se zlatoražbou a hologramem. Identitu certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou si může každý zaměstnavatel okamžitě zkontrolovat prostřednictvím internetu, a to zadáním identifikačního kódu certifikátu.

Vždy minimálně na pět let dopředu máme vypracovanou rozvojovou koncepci školy. Ta se samozřejmě mimo jiné musí vždy ztotožňovat s požadavky trhu práce zejména ve Zlínském kraji. Soustavně se zabýváme inovací výchovně vzdělávací práce - formami a metodami učení, formami, metodami a postupy práce včetně objektivního hodnocení.

Nedílnou součástí školy je také domov mládeže a školní jídelna. 
Škola zaměstnává 53 pedagogických a 25 ekonomicko-hospodářských pracovníků. 

Významnou činností školy je spolupráce s Národním ústavem vzdělávání v Praze při tvorbě nových učebních dokumentů a nakladatelstvím Informatorium při přípravě a recenzí odborných učebnic.

Jsme v radě Asociace kadeřníků a kosmetiček středních škol ČR (AKAKOS), členové Unie kosmetiček, Asociací pedikérů ČR, členové Kosmetologické společností ČR, členové Asociace službových oborů středních škol v ČR, členové Asociace výchovných poradců, členové Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, členové Asociace středoškolských klubů ČR, členové Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, členové Komory fotografů ČR aj. Všechno toto členství a vzájemná spolupráce silně ovlivňuje zejména odborné vzdělávání a následné uplatňování našich absolventů na trhu práce.

Neodmyslitelnou součástí „dnešní školy“ je partnerská spolupráce s odbornými firmami. Významným kvalitu poskytovaných služeb ovlivňujícím prvkem, je bezesporu aktivní spolupráce školy se sociálními partnery, odbornými podnikatelskými subjekty v česku i v zahraničí. Za posledních čtrnáct let se naše spolupráce ještě více rozšiřuje a hlavně zkvalitňuje. Při výběru firem přihlížíme vždy k jejich prosperitě na trhu práce, mezinárodní úrovni a ochotě a zájmu se školou spolupracovat. S odbornými firmami řešíme především modernizační záměry, aktualizaci a tvorbu nových vzdělávacích záměrů, doškolování a praktické stáže odborných učitelů, odborné soutěže žáků, sponzorskou podporu talentovaných žáků, uplatnitelnost absolventů školy v tuzemsku i v zahraničí a mnoho dalších aktuálních výzev. Každým rokem uskutečňujeme společné setkání zástupců firem, vedení školy a odborných učitelů. Zástupci si prohlédnou odborná pracoviště žáků, práce žáků, žákovské projekty, výsledky v celostátních a mezinárodních soutěžích a posléze následuje setkání s odbornými učiteli a vedením školy u „kulatého stolu“. 
Spolupracující partneři umožňují škole nejen využívat dohody o slevách při odběru materiálu na výuku v odborném výcviku, ale poskytují pro pedagogy a žáky zdarma odborné semináře a školení k doplňování a inovaci jejich odborných znalostí a dovedností, seznamují je s nejnovějšími materiály a technologickými postupy, věnují nebo půjčují škole nejmodernější přístrojovou techniku a v neposlední řadě si z našich absolventů rok co rok vybírají své nové spolupracovníky.

Mezi významné spolupracující firmy řadíme:

Pro obor Kadeřník a Kosmetička:

 • MJC Zlín
 • Revolution Hair, Praha (Wella-Londa)
 • Ryor Ostrava 
 • Volmar Praha 
 • Cosmetica Praha 
 • Primavera Andorrana (Španělsko) 
 • Jeny Lane Uherský Brod 
 • Dermacol Praha 
 • Schwarzkopf, Praha 
 • Prime, Brno 
 • Trinity sk., Bratislava 
 • Vitalitys Praha 
 • Bes, Zlín 
 • Etre Bele ( Německo) 
 • Weigel, Brno 
 • ASTRID T.M.,a.s. Praha
 • UTB TF Zlín


Pro oděvní obory:

 • Novatex Zlín 
 • Fa Holík international, Zlín 
 • Látky Katka Zlín 
 • Textilní galanterie Klesný Zlín 
 • JANEK, spol s r.o. Rožnov pod Radhoštěm 
 • KOUTNÝ Prostějov, spol.s r.o.


Pro obor Fotograf:

 • Fotografie Zlín 
 • ART Foto Zlín 
 • Filmová škola Zlín, s.r.o. 
 • UTB, FM Zlín 
 • FOMA BOHEMIA spol.s r.o. Hradec Králové


V oblasti mezinárodní spolupráce se škola již několik let zaměřuje nejen na problematiku odborné praxe učebních i studijních oborů a na co nejlepší možnosti uplatnění se na trhu práce za pomoci spolupracujících firem, ale také na rozšíření a inovaci teoretické výuky a tím i kvalitního vypracování či revizi Školních vzdělávacích programů. Naši pedagogové se pravidelně setkávají s pedagogy družebních škol zejména z polského Tarnówa, slovenského Prešova a Bratislavy, nově od r. 2014 Vídně a Trenčína a od roku 2016 Milána, aby společně projednali problematiku odborné praxe i teorie v jednotlivých zařízeních, předali si různé zkušenosti, vyvodily závěry a doporučení a domluvili se na dalších postupech a konkrétní spolupráci. K jednáním jsou pravidelně přizvány také spolupracující firmy zejména kadeřnické, kosmetické, fotografické a oděvní. Se školami z Tarnówa a Prešova již tradičně připravujeme projekty mobility Leonardo da Vinci a Erasmus+. Zaměřujeme se na výměnné akce a pobyty žáků i pedagogů, odborné spolupráce v oborech Fotograf, Kadeřník, Krejčí a Kosmetička, společné aktivity v public relations, přípravu programů celoživotního vzdělávání za podpory odborných firem apod. 

Vizí školy je: 

„Připravovat žáky na jejich dospělost a pracovní život tak, aby absolventi byli vybaveni potřebnými kompetencemi a takovou kvalifikací, která jim umožní dostát nejen nárokům moderního trhu práce, ale také nárokům běžného života“ 

Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy ve Vizovicích. Všeobecně vzdělávací a odborné předměty vyučuje 27 učitelů. 
K výuce slouží moderně vybavené jazykové, počítačové a odborné učebny, velká tělocvična, posilovna a sportovní hřiště. Žáci mají 24 hodin denně volný přístup k internetu. Zapojují se do školních, krajských, celostátních a mezinárodních kol soutěží, např. olympiády v českém jazyce, matematice, cizích jazycích a sportovních soutěží. V předvánoční době se tradičně uskutečňuje školní kolo recitační soutěže Vánoční růže. Žáci se pokoušejí o vlastní literární tvorbu v poezii a próze, nejlepší práce jsou zasílány do různých literárních soutěží (např. literární soutěž Jana Pivečky). Pod vedením pedagogů se žáci podílejí na tvorbě multimediálních programů. Škola je již 32 let organizátorem krajské soutěže středních škol v běhu tzv. „Mírové míle“. Pravidelně se na škole konají, v rámci prevence SPJ, dny s různým zaměřením, např. Den zdraví a krásy, Den správného žití, Den jazyků aj.

Praktické vyučování a odborný výcvik žáků je zajišťován nejen na odborných pracovištích ve Vizovicích, ale také na odloučených pracovištích školy v Kroměříži, Otrokovicích, ve Zlíně a ve Vsetíně. Za odbornou přípravu žáků odpovídá 18 učitelů odborného výcviku. 
Škola se může pochlubit bohatou účastí v oblastních, celostátních i mezinárodních soutěžích, kde žáci s úspěchem prezentují své obory např. mezinárodní soutěž Kalibr cup v Lanškrouně, mezinárodní soutěž Harmonie v Brně, celostátní soutěž Wella Junior cup v Praze, mezinárodní soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava a Prostějovská Zlatá jehla, celostátní soutěž Tvůrčí dílna v Odrách, celostátní soutěž Cesofoto Jihlava, celostátní soutěž mladých módních návrhářů Liberec aj. Výuka je doplňována odbornou výukou a semináři firem, kurzy, exkurzemi na veletrhy, stážemi žáků i pedagogů a různými výstavami. Neméně významná je dlouhodobá spolupráce s odbornými firmami. Za výhodných podmínek od nich získáváme materiál pro výuku žáků včetně darů, kterými odměňujeme úspěšné žáky všech oborů ve školních kolech soutěží. Spolupráce s firmami je pro školu a naše žáky významná také v tom, že většina firem si své nové pracovníky vybírá právě z našich absolventů. 
Úspěšně spolupracujeme s partnerskými středními i vysokými školami v tuzemsku i v zahraničí. 

Součástí školy je také domov mládeže. Nabízí ubytování a stravování žákům, kteří nemohou do školy denně dojíždět nebo mají do školy špatné dopravní spojení. Celý domov mládeže je nově moderně zrekonstruován. O ubytované žáky se stará 6 vychovatelek a dvě noční pracovnice. Kapacita domova je 147 lůžek. Děvčata a chlapci jsou ubytováni ve dvojlůžkových nebo třílůžkových pokojích. Součástí jsou tři moderně vybavené klubovny, kde žáci tráví svůj volný čas, kde mají volný přístup k internetu, klavíru, sledují televizi, DVD apod. Po celý školní rok mají žáci možnost zapojit se do řady nabízených volnočasových aktivit. Většina žáků navštěvuje Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nebo Městské divadlo Zlín, kino, městkou knihovnu nebo jiné kulturní organizace a aktuální akce. Velkému zájmu se těší kroužek vaření a pečení, kde žáci vytvářejí vskutku gurmánské speciality, kroužek výtvarný, literární, modelářský a keramický, sportovní aj. Oblíbeným místem je také prostorná tělocvična a posilovna, kterou mají žáci k dispozici každý den. 

Školní jídelnu využívají nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také cizí strávníci. Nabízená strava je kvalitní a pestrá, s možností výběru ze dvou jídel. V případě lékařského doporučení žáka, vaří kuchařky také dietní jídla. Školní kuchyně byla v roce 2014 moderně zrekonstruována a vybavena nejmodernější gastro-technologií. 

Provozně ekonomický úsek s 25 pracovníky zabezpečuje chod školy po technické stránce včetně odloučených pracovišť. 

Velmi atraktivním a žádaným oborem školy je 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou - Kosmetické služby. 
Žáci získávají potřebnou kvalifikaci v poskytování odborných kosmetických služeb, v péčí o pleť a celé tělo, používají moderní technologické postupy s využitím přípravků pleťové kosmetiky a nejmodernější přístrojové techniky. 
Poznatky a vědomosti z odborných předmětů teoretické výuky úspěšně aplikují do samotné praxe. Již od poloviny 2. ročníku pracují přímo se zákazníkem. Pod dohledem učitelek diagnostikují a správně ošetřují pleť obličeje, krku a dekoltu, provádějí úpravu a barvení řas a obočí, epilaci a manikúru. Poznatky z barvové typologie se učí využívat u denního či večerního líčení. K prestiži školní výuky patří mimo jiné také vybavení nejmodernější přístrojovou technikou, kterou máme ve všech školních salonech -- ultrazvuková špachtle, diamantová dermabraze, ionizace, různé typy laserů aj. 
Péče o celé tělo zahrnuje také pedikúru. Žáci se učí správným postupům při ošetřování nohou, včetně rozpoznávání různých druhů kožních chorob a mykóz. 
Součástí kosmetických služeb je také odborné poradenství a prodej kosmetických přípravků. 
Někteří absolventi oboru kosmetička nachází své uplatnění v kosmetických salonech, jiní se věnují dalšímu studiu na vysokých školách. Pro absolventy tohoto oboru vznikl spoluprací naší školy a UTB TF Zlín nový vysokoškolský program. Od akademického roku 2008/2009 mohou studovat na technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v nově otevřeném bakalářském programu: Kosmetika a technologie výroby kosmetických a hygienických přípravků. Bakalářský program už má v současné době také navazující program magisterský. Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže, zejména do Itálie do Milána.

Vyhledávaným oborem vzdělání pro chlapce a dívky je také 4letý obor Fotograf. Jeho výuka probíhá na naší škole od 1. 9. 1994. V průběhu studia se žáci učí zvládat základy fotografování v oblasti portrétní fotografie, technické fotografie a reklamní fotografie v ateliéru i exteriéru včetně snímků výtvarných pro účely propagace. Učí se používat vhodný materiál, laboratorní zpracování a správnou optickou úpravu. Digitální záznamy se učí zpracovávat pomocí nejmodernějších softwerových programů včetně speciálních úprav, retuše a přenesení obrazu na vhodný nosič. Výuka je doplněna také o poznatky z animace a základů filmování. Své znalosti si během studia zdokonalují a rozšiřují také na odborných stážích ve fotografických firmách. Žáci sklízí úspěchy jak v celostátních, tak i v mezinárodních soutěžích, organizovaných ministerstvem školství nebo významnými fotografickými tuzemskými i zahraničními firmami. Velmi často jsou oslovováni různými podnikatelskými subjekty, pro které dokumentují výrobky, katalogy apod. Pravidelně, již několikátým rokem, dokumentují také kulturní akce jako např. Divadelní Luhačovice, Celostátní kongres odpadů a ekologie, různé akce firem aj. Úspěšní absolventi se často uchází o další studium na vyšších odborných a vysokých školách, zejména ve Zlíně a Ostravě. Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže, zejména do Itálie do Milána.

Tříletý obor vzdělání Kadeřník má ve škole již 100 letou tradici. Tento obor byl jedním ze základních kamenů při vzniku školy v roce 1918, tehdy ještě pod názvem holič-lazebník. Žáci se připravují na kreativní a náročné povolání, při kterém jsou veškeré služby poskytovány individuálně. Během studia si osvojí základní kadeřnické úkony, pomocí moderních postupů a přístrojů také diagnostiku vlasů a vlasové pokožky, na jejímž základě klientům navrhují nejvhodnější přípravky vlasové kosmetiky pro odborné i domácí ošetření. Ve výuce odborného výcviku využívají žáci nejnovější přístroje a zařízení, které mimo jiné, zkracují čas nutný pro vykonání některých úkonů jako je barvení vlasů, odbarvování a preparace. Schopnost žáků vytvářet módní denní, večerní či extravagantní účesy je právem ohodnocována předními místy v celostátních i mezinárodních soutěžích. Velký důraz je kladen na všestrannost. Tu si žáci mohou navíc rozvíjet dalším vzděláváním v doplňujících odborných kurzech nabízených školou jako je vizážistika, barvová typologie, denní líčení, módní trendy v osobních službách, manikúra včetně modelace nehtů a jiné. 
Závěrečná zkouška na naší škole probíhá v rámci celostátně zadávané Nové závěrečné zkoušky. 
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek si mohou žáci zvýšit kvalifikaci v navazujícím 2letém denním nástavbovém studiu Vlasová kosmetika přímo u nás ve škole. Většina našich absolventů pracuje v předních kadeřnických salonech a odborných školitelských firmách, jak na území České republiky, tak i v zahraničí. 

Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže, zejména do Itálie do Milána.

Nejstarším oborem školy je 3letý obor vzdělání Krejčí. Žáci se již od prvního ročníku učí šít oděvy zakázkovým způsobem. Učí se zpracovávat různé druhy materiálů přesně dle přání zákazníků. Pod dohledem učitelek si zákazníka poměří, domluví se na modelu, vytvoří střih a model připraví na první zkoušku. Nejdříve žáci zhotovují jednoduché oděvní výrobky jako jsou sukně, kalhoty a halenky, posléze zvládají zhotovení náročnějších oděvů, jimiž jsou jarní a zimní pláště, kostýmy, šaty nebo oděvy k slavnostním příležitostem. V průběhu studia se podílejí na přípravě módních oděvních kolekcí zaměřených zejména na mladou klasickou, sportovní a společenskou módu. 
Závěrečná zkouška v tomto oboru také probíhá v rámci celostátně zadávané Nové závěrečné zkoušky. V průběhu studia žáci absolvují stáže a několikadenní odbornou praxi přímo v odborných firmách, se kterými škola spolupracuje. 
Absolventi najdou uplatnění v oděvních firmách, prodejnách oděvů nebo látek. Poptávka po absolventech oboru Krejčí je od roku 2014 nesmírně vysoká. Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže.

Nejmladším vyučovaným oborem ve škole je 4letý obor vzdělání Oděvnictví, ukončený maturitní zkouškou, výuka byla zahájena 1. 9. 2000 . V současné době je obor pro malý zájem uchazečů pozastaven. 
V průběhu studia se žáci učí pracovat s různými druhy oděvních materiálů, navrhují, konstruují a modelují běžné i extravagantní oděvy. Ve výuce žáci využívají nejmodernější dostupnou počítačovou techniku. Například v předmětu konstrukce střihů pracují s počítačovým programem CAD, který umožňuje vytvoření střihů různých konfekčních velikostí, včetně módních úprav. Střihy pak využívají v hodinách praxe při modelovém řešení oděvů. Učí se používat kreativně nové materiály, netradiční ozdobné prvky a své navržené řešení vhodně obhájit. Učí se volit vhodné stroje a zařízení pro jednotlivé výrobní operace s ohledem na materiál a konstrukční či modelové řešení oděvu. 
Vše, co se žáci při výuce naučí, prakticky zúročí na odborných stážích v oděvních podnicích. 
Šikovnost a nápaditost žáků při tvorbě originálních oděvů je oceňována umístěním na prvních místech mnoha celostátních i mezinárodních soutěží. Příprava na tyto soutěže zabere mnoho volného času nejen žákům oděvářům, ale také kosmetičkám a kadeřnicím, které zase svým uměním dotvářejí soutěžní modely. 
Absolventi oděvnictví často a úspěšně pokračují v dalším studium na vysokých školách, ať už na Univerzitě T.Bati ve Zlíně či Vysoké škole textilní v Liberci. Ostatní se nejčastěji uplatňují na trhu práce v malých a středních podnikatelských subjektech. 

Po absolvování 3letých oborů vzdělání s výučním listem, mohou žáci získat úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, v dálkovém nástavbovém studiu Podnikání. V tomto oboru si žáci rozšiřují své znalosti všeobecně, ale zejména jsou připravováni na podnikatelskou dráhu výukou odborných ekonomických předmětů. Každé tři roky otevíráme jednu třídu. 
Absolventi získají kvalifikaci pro výkon ekonomických, provozně ekonomických, obchodních a administrativních činností a pro samostatné podnikání v oboru nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Tento obor bude ukončen červnem 2019.

Pro absolventy s výučním listem v oboru Kadeřník má škola připravenou 2letou denní formu nástavbového studiaVlasový specialista. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi získají kvalifikaci pro vedení odborného kadeřnického salonu včetně vykonávání provozně ekonomické činnosti a kvalifikaci pro odborné poradenství a trichologii nebo pokračují ve studiu na vysokých školách. 


Absolventi všech oborů naší školy nacházejí uplatnění nejen v soukromé sféře v České republice, ale téměř po celém světě. Jako úspěšní podnikatelé ve svém oboru reprezentují školu ve všech koutech světa, např. v Austrálii, Anglii, Americe, Mexiku, Německu, Rakousku, Itálii ..... 


Současné vedení školy

Ředitelka školy                                Mgr. Eva Solnařová 
ZŘ pro teoretické vyučování            Ing. Michala Fabianová 
ZŘ pro odborný výcvik                     Mgr. Irena Papežíková 
ZŘ pro domov mládeže                    Mgr. Pavlína Jurčáková 
ZŘ pro provozně ekonomický úsek  Mgr. Jolana Spisarová 

Asistentka ředitelky školy                  Stanislava Kadlečíková 

Pedagogický sbor 

úsek teoretického vyučování:
Mgr. Barbora Blažková, Bc. Radka Dynková, Ing. Michala Fabianová, Mgr. Petra Franková, Mgr. Kateřina Froncová, Ing. Miriam Jandlová, Mgr. Ivana Juřenčáková, Mgr. Libor Kamenář, Mgr. Monika Kamenářová,        Bc. Sylva Máčalová, Bc. Radomíra Navrátilová, Robin Nevřala, Mgr. Ema Nuhlíčková, Mgr. Irena Papežíková, Mgr. Jaroslava Pilátová, Ing. Polášek Milan, Mgr. Martina Rulfová, Mgr. Bronislava Salajová, Mgr. Eva Solnařová, Mgr. Lenka Střelcová, Mgr. Dagmar Šimčíková, Mgr. Karolína Šmatlová, Mgr. Renáta Šrámková, Mgr. Iveta Tichá, Mgr. Jana Tomkovičová, ak.mal. Zigalová Pavla, Alena Kmínková

úsek praktického vyučování: 
Bc. Jana Krpenská, Jana Hromadová, Kamila Chromečková, Pavla Kletečková, Radka Krčmová, Martina Kubová, Jana Maňásková, Gabriela Vařáková, Jitka Vyoralová, Ladislava Trčková, Jadrníčková Věnceslava, Ilona Persunová, Dagmar Svobodová, Ivana Divilová, Bc.  Radomíra Navrátilová, Bc. Radka Dynková, Jakub Dostál, Robin Nevřala, Bc. Radmil Schneider

úsek domova mládeže: 
Mgr. Jurčáková Pavlína, Mgr. Číhalová Kateřina, Polášková Alena, Světlíková Naděžda, Miroslava Ševčíková, Štachová Martina; noční pracovnice – Naděžda Sklenářová, Pšenčíková Petra, Malíková Marie, Fiedorová Miroslava

Pedagogové na mateřské dovolené:
 Irena Peclová, Ing. Plšková-Mlčochová

Technicko-hospodářský provoz

Mgr. Jolana Spisarová, Ing. Vlasta Janků, Ing. Blanka Roobová, Ivana Foltýnová, Ing. Miroslav Lupták, Ludmila Málková

Provozní zaměstnanci:
Pavel Málek, Radek Mika, Leo Jaroščák, Martina Kozubíková, Irena Kratochvílová, Milena Malučká, Lenka Miková, Jana Ševčíková, Bedřiška Zuzaníková, 

Pracovníci školní kuchyně:
Dagmar Pospíšilová, Alena Krampotová, Jana Červenková, Petra Surovíková, Ludmila Štachová, Hana Štachová, Jana Ťápalová


Aktualizováno k 1.10.2018