Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

S vývojem školy kromě tradičních oborů vzdělání přicházely obory nové. V současné době škola připravuje na povolání cca 420 žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem.

Kromě tradiční výuky je škola "Centrem celoživotního vzdělávání dospělých" , které zahrnuje různé rekvalifikační kurzy vycházející zejména z vyučovaných oborů školy a přípravné kurzy k získání profesní kvalifikace(viz Rekvalifikace).

 • 4leté s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Fotograf
 • 3leté s výučním listem: Kadeřník a Krejčí 
 • 2leté denní nást.studium s MZ: Vlasový specialista
 • 1leté denní zkrácené studium: Kadeřník

Velkému zájmu veřejnosti se těší především rekvalifikační kurzy:

Základy digitální fotografie, Základy digitální a černobílé fotografie Jazykové kurzy dle zájmu (AJ, NJ, RJ), kurzy práce na PC dle zájmu a poptávky; 

Konstrukce základních střihů dámských oděvů, Základy krejčovských dovedností, Krejčovské dovedností   pro pokročilé; 

Vizážistika a barvové poradenství, Barvení obočí a řas včetně úpravy obočí a denního líčení, Barvení obočí   a řas.

Přípravné kurzy k získání profesní kvalifikace:

Kosmetička;  Manikérka a nehtová designérka;  Pedikérka a nehtová designérka;  Kadeřník

Připravujeme také vzdělávací programy na „zakázku“ pro různé organizace a firmy. Např. vzdělávací program určený pro administrativní pracovníky: Pravidla písemné komunikace aj.

V roce 2004 získala škola Zlatý diplom od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR v Praze (ATOK) za výukové kvality školy v oděvních oborech. Jsme na něj pyšní, neboť doposud byl přiznán jen několika málo středním školám v České republice. Absolventi oděvních oborů dostávají od asociace společně s vysvědčením o maturitní zkoušce či výučním listem „dekret z ATOKU“, který jim umožňuje přednostní uplatnění a získání zaměstnání v oděvních oborech nejen v tuzemsku, ale ve všech zemích Evropské unie. Vybraní představitelé ATOKu se také účastní závěrečných zkoušek a opětovně sledují uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Od 11. března 2009 je škola certifikovanou institucí International Education Society, London (IES). V posledním hodnocení v roce 2020 škola dosáhla na rating BBB jako „Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce“.

Tímto mezinárodním hodnocením se můžeme pochlubit jako jediná krajská střední škola ve Zlínském kraji. 
IES je jediná evropská společnost, která od roku 1997 certifikuje vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodně uznávané certifikáty, jež jsou ideálním doplňkem k výučnímu listu, maturitní zkoušce i diplomu. Tento certifikát prostřednictvím ratingu dokladuje úroveň školy a tvoří tak s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem ucelenou dokumentaci pro budoucího zaměstnavatele. Certifikát je výborně uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu práce. Každému je srozumitelný, protože je vydáván v češtině a angličtině. Dle potřeby si lze vybrat i z dalších 30 světových jazyků. Kromě informace o úrovni školy, na které absolvent získal střední vzdělání ať už s maturitou nebo výučním listem, obsahuje certifikát rovněž dvojjazyčnou přílohu, která přesně specifikuje profil absolventa, což jsou pro zaměstnavatele důležité informace o náplni studia a o konkrétních odborných znalostech a dovednostech držitele certifikátu. Každý certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen ochrannými prvky – pečetí se zlatoražbou a hologramem. Identitu certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou si může každý zaměstnavatel okamžitě zkontrolovat prostřednictvím internetu, a to zadáním identifikačního kódu certifikátu.

Vždy minimálně na pět let dopředu máme vypracovanou rozvojovou koncepci školy. Ta musí být vždy v souladu s požadavky trhu práce zejména ve Zlínském kraji. Soustavně se zabýváme inovací výchovně vzdělávací práce - formami a metodami učení, formami, metodami a postupy práce včetně objektivního hodnocení, uplatnění absolventů na trhu práce apod..

Nedílnou součástí školy je také domov mládeže a školní jídelna. 
Škola zaměstnává 48 pedagogických a 30 ekonomicko-hospodářských pracovníků. 

Významnou činností školy je spolupráce s Národním ústavem vzdělávání v Praze při tvorbě nových učebních dokumentů a nakladatelstvím Informatorium při přípravě a recenzí odborných učebnic.

Pracujeme v radě Asociace kadeřníků a kosmetiček středních škol ČR (AKAKOS), jsme členy Unie kosmetiček ČR, Asociace pedikérů ČR, členové Kosmetologické společností ČR, členové Asociace službových oborů středních škol v ČR, členové Asociace výchovných poradců, členové Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, členové Asociace středoškolských klubů ČR, členové Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, členové Komory fotografů ČR aj. Všechno toto členství a vzájemná spolupráce silně ovlivňuje zejména odborné vzdělávání a následné uplatňování našich absolventů na trhu práce.

Neodmyslitelnou součástí „dnešní školy“ je partnerská spolupráce s odbornými firmami. Významným, kvalitu poskytovaných služeb, ovlivňujícím prvkem, je bezesporu aktivní spolupráce školy se sociálními partnery, odbornými podnikatelskými subjekty v česku i v zahraničí. Za posledních osmnáct let se naše spolupráce ještě více rozšiřuje a zkvalitňuje. Při výběru firem přihlížíme k jejich prosperitě na trhu práce, mezinárodní úrovni a ochotě a zájmu se školou spolupracovat. S odbornými firmami řešíme především modernizační záměry, aktualizaci a tvorbu nových vzdělávacích záměrů, školení a praktické stáže odborných učitelů i žáků, odborné soutěže žáků, sponzorskou podporu talentovaných žáků, uplatnitelnost absolventů na trhu práce v tuzemsku i v zahraničí a mnoho dalších aktuálních výzev. Každým rokem uskutečňujeme společné setkání zástupců firem, vedení školy a odborných učitelů. Řěšíme odborná pracoviště žáků, odbornost žáků, žákovské projekty, výsledky v celostátních a mezinárodních soutěžích apod.  
Spolupracující partneři umožňují škole nejen využívat dohody o slevách při odběru materiálu na výuku do odborném výcviku, ale poskytují pro pedagogy a žáky zdarma odborné semináře a školení k doplňování a inovaci jejich odborných znalostí a dovedností, seznamují je s nejnovějšími materiály a technologickými postupy, věnují nebo půjčují škole nejmodernější přístrojovou techniku a v neposlední řadě si z našich absolventů rok co rok vybírají své nové spolupracovníky.

Mezi významné spolupracující firmy řadíme:

Pro obor Kadeřník a Kosmetička:

 • MJC Zlín
 • Hair Care Professionals, Praha (Wella-Londa)
 • Ryor Ostrava 
 • Revolution Hair Jesenice 
 • Cosmetica Praha 
 • Primavera Andorrana (Španělsko) 
 • Jeny Lane Uherský Brod 
 • Dermacol Praha 
 • Schwarzkopf, Praha 
 • Prime, Brno 
 • Trinity sk., Bratislava 
 • Vitalitys Praha 
 • Bes, Zlín 
 • Etre Bele ( Německo) 
 • Weigel, Brno 
 • Astrid T.M.,a.s. Praha
 • Noventis s.r.o. Zlín
 • UTB FT Zlín


Pro oděvní obory:

 • Novatex Zlín 
 • Fa Holík international, Zlín 
 • Látky Katka Zlín 
 • Textilní galanterie Klesný Zlín 
 • JANEK, spol s r.o. Rožnov pod Radhoštěm 
 • KOUTNÝ Prostějov, spol.s r.o.


Pro obor Fotograf:

 • Fotografie Zlín 
 • ART Foto Zlín 
 • Filmová škola Zlín, s.r.o. 
 • UTB, FM Zlín 
 • FOMA BOHEMIA spol.s r.o. Hradec Králové


V oblasti mezinárodní spolupráce se škola již několik let zaměřuje nejen na problematiku odborné praxe učebních i studijních oborů a o co nejlepší možnosti uplatnění absolventů na trhu práce za pomoci spolupracujících firem, ale také na rozšíření a inovaci teoretické výuky a tím i kvalitního vypracování či revizi Školních vzdělávacích programů. Naši pedagogové se pravidelně setkávají s pedagogy družebních škol z Česka i zahraničí (z  Tarnówa, Prešova a Bratislavy, z Vídně a  Milána, aby společně projednali problematiku odborné praxe i teorie v jednotlivých zařízeních, předali si různé zkušenosti, vyvodily závěry, doporučení a domluvili se na dalších postupech a konkrétní spolupráci. K jednáním jsou pravidelně přizvány také spolupracující firmy zejména kadeřnické, kosmetické, fotografické a oděvní. Se školami z Tarnówa a Prešova již tradičně připravujeme projekty mobility Leonardo da Vinci a Erasmus+. Zaměřujeme se na výměnné akce a pobyty žáků i pedagogů, odborné spolupráce v oborech Fotograf, Kadeřník, Krejčí a Kosmetička, společné aktivity v public relations, přípravu programů celoživotního vzdělávání za podpory odborných firem apod. 

Vizí školy je: 

„Připravovat žáky na jejich dospělost a pracovní život tak, aby absolventi byli vybaveni potřebnými kompetencemi a takovou kvalifikací, která jim umožní dostát nejen nárokům moderního trhu práce, ale také nárokům běžného života“ 

Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy ve Vizovicích. Všeobecně vzdělávací a odborné předměty vyučuje 26 plně kvalifikovaných pedagogů. 
K výuce slouží moderně vybavené jazykové, přírodovědné, počítačové a odborné učebny, velká tělocvična, posilovna a sportovní hřiště. Žáci mají nonstop volný přístup k internetu. Zapojují se do školních, celostátních a mezinárodních kol odborných soutěží, olympiád ve všeobecně vzdělávacích předmětech, do sportovních soutěží ap. V předvánoční době se tradičně uskutečňuje školní kolo recitační soutěže Vánoční růže. Žáci se pokoušejí o vlastní literární tvorbu v poezii a próze, nejlepší práce jsou zasílány do různých literárních soutěží (např. literární soutěž Jana Pivečky, J. Wolkera). Pod vedením pedagogů se žáci podílejí na tvorbě multimediálních programů. Škola je již 34 let organizátorem krajské soutěže středních škol v běhu tzv. „Mírové míle“. Pravidelně se na škole konají, v rámci prevence SPJ, dny s různým zaměřením, např. Den zdraví a krásy, Den dobrého žití, Den jazyků aj.

Praktické vyučování a odborný výcvik žáků je zajišťován nejen na odborných pracovištích ve Vizovicích, ale také na odloučených pracovištích školy v Kroměříži, Otrokovicích, ve Zlíně a na Vsetíně. Za odbornou přípravu žáků odpovídá 16 učitelů odborného výcviku. 
Škola se může pochlubit bohatou účastí v oblastních, celostátních i mezinárodních soutěžích, kde žáci s úspěchem prezentují své obory např. mezinárodní soutěž Kalibr cup v Lanškrouně, mezinárodní soutěž Harmonie v Brně, celostátní soutěž Wella Junior cup v Praze, mezinárodní soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava a Prostějovská Zlatá jehla, celostátní soutěž Tvůrčí dílna v Odrách, celostátní soutěž Cesofoto Jihlava, celostátní soutěž mladých módních návrhářů Liberec aj. Výuka je doplňována odbornou výukou a semináři firem, kurzy, exkurzemi na veletrhy, stážemi žáků i pedagogů a různými výstavami. Neméně významná je dlouhodobá spolupráce s odbornými firmami. Za výhodných podmínek od nich získáváme materiál pro výuku žáků včetně darů, kterými odměňujeme úspěšné žáky všech oborů ve školních kolech soutěží. Spolupráce s firmami je pro školu a naše žáky významná také v tom, že většina firem si své nové pracovníky vybírá právě z našich absolventů. 
Úspěšně spolupracujeme s partnerskými středními i vysokými školami v tuzemsku i v zahraničí. 

Součástí školy je také domov mládeže. Nabízí ubytování a stravování žákům, kteří nemohou do školy denně dojíždět nebo mají do školy špatné dopravní spojení. Celý domov mládeže je nově moderně zrekonstruován. O ubytované žáky se stará 6 vychovatelek a čtyři noční pracovnice. Kapacita domova je 147 lůžek. Děvčata a chlapci jsou ubytováni ve dvojlůžkových nebo třílůžkových pokojích. Součástí jsou tři moderně vybavené klubovny, kde žáci tráví svůj volný čas, mají nonstop přístup k internetu, klavíru, sledují televizi, DVD apod. Po celý školní rok mají žáci možnost zapojit se do řady nabízených volnočasových aktivit. Většina žáků navštěvuje Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nebo Městské divadlo Zlín, kino, městkou knihovnu nebo jiné kulturní organizace a aktuální akce. Velkému zájmu se těší kroužek vaření a pečení, kde žáci vytvářejí vskutku gurmánské speciality, kroužek výtvarný, literární, modelářský a keramický, sportovní aj. Oblíbeným místem je také prostorná tělocvična a posilovna, kterou mají žáci k dispozici každý den. Domov mládeže je členem Asociace středoškolských klubů ČR, s jejich pomocí vytváří pro žáky nadstandartní programy a podporuje jejich pestré a zdravé volnočasové aktivity.

Školní jídelnu využívají nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také cizí strávníci. Nabízená strava je kvalitní a pestrá, s možností výběru ze dvou jídel. V případě lékařského doporučení pro žáka, jsou vařena také dietní jídla. Školní kuchyně byla v roce 2014 moderně zrekonstruována a vybavena nejmodernější gastro-technologií. 

Provozně technicko-ekonomický úsek s 30 pracovníky zabezpečuje chod školy po technické stránce včetně odloučených pracovišť. 

Velmi atraktivním a žádaným oborem školy je 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou -  Kosmetické služby. Tento obor byl v roce 1978 poprvé v tehdejším Československu vyučován právě na naší škole! 
Žáci získávají potřebnou kvalifikaci v poskytování odborných kosmetických služeb, v péčí o pleť a celé tělo, používají moderní technologické postupy s využitím přípravků pleťové kosmetiky a nejmodernější přístrojové techniky. 
Poznatky a vědomosti z odborných předmětů teoretické výuky úspěšně aplikují do samotné praxe. Již od poloviny 2. ročníku pracují přímo se zákazníkem. Pod dohledem učitelek diagnostikují a správně ošetřují pleť obličeje, krku a dekoltu, provádějí úpravu a barvení řas a obočí, epilaci a manikúru. Poznatky z barvové typologie se učí využívat u denního či večerního líčení. K prestiži školní výuky patří mimo jiné také vybavení nejmodernější přístrojovou technikou, kterou máme ve všech školních salonech -- ultrazvuková špachtle, diamantová dermabraze, ionizace, různé typy laserů aj. 
Péče o celé tělo zahrnuje také pedikúru. Žáci se učí správným postupům při ošetřování nohou, včetně rozpoznávání různých druhů kožních chorob a mykóz včetně jejich správného ošetření. 
Součástí kosmetických služeb je také odborné poradenství a prodej kosmetických přípravků. 
Někteří absolventi oboru kosmetička nachází své uplatnění v kosmetických salonech, jiní se věnují dalšímu studiu na vysokých školách. Pro absolventy tohoto oboru vznikl spoluprací naší školy a UTB TF Zlín nový vysokoškolský program. Od akademického roku 2008/2009 mohou studovat na technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v nově otevřeném bakalářském programu: Kosmetika a technologie výroby kosmetických a hygienických přípravků. Bakalářský program už má v současné době také navazující program magisterský. Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže, zejména do Itálie do Milána. Od jara roku 2019 je škola Autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace: Kosmetička, Manikérka a nehtová designérka, Pedikérka a nehtová designérka.


Vyhledávaným oborem vzdělání pro chlapce a dívky je také 4letý obor Fotograf. Jeho výuka probíhá na naší škole od 1. 9. 1994. V průběhu studia se žáci učí zvládat základy fotografování v oblasti portrétní fotografie, technické fotografie a reklamní fotografie v ateliéru i exteriéru včetně snímků výtvarných pro účely propagace. Učí se používat vhodný materiál, laboratorní zpracování a správnou optickou úpravu. Digitální záznamy se učí zpracovávat pomocí nejmodernějších softwerových programů včetně speciálních úprav, retuše a přenesení obrazu na vhodný nosič. Výuka je doplněna také o poznatky z animace a základů filmování. Své znalosti si během studia zdokonalují a rozšiřují také na odborných stážích ve fotografických firmách. Žáci sklízí úspěchy jak v celostátních, tak i v mezinárodních soutěžích, organizovaných ministerstvem školství nebo významnými fotografickými tuzemskými i zahraničními firmami. Velmi často jsou oslovováni různými podnikatelskými subjekty, pro které dokumentují výrobky, katalogy apod. Pravidelně, již několikátým rokem, dokumentují také kulturní akce jako např. Divadelní Luhačovice, Celostátní kongres odpadů a ekologie, různé akce firem aj. Úspěšní absolventi se často uchází o další studium na vyšších odborných a vysokých školách, zejména ve Zlíně a Ostravě. Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže, nejčastěji do Itálie, na Slovensko a do Polska.

Tříletý obor vzdělání Kadeřník má ve škole již 100 letou tradici. Tento obor byl jedním ze základních kamenů při vzniku školy v roce 1918, tehdy ještě pod názvem holič-lazebník. Žáci se připravují na kreativní a náročné povolání, při kterém jsou veškeré služby poskytovány individuálně. Během studia si osvojí základní kadeřnické úkony, pomocí moderních postupů a přístrojů také diagnostiku vlasů a vlasové pokožky, na jejímž základě klientům navrhují nejvhodnější přípravky vlasové kosmetiky pro odborné i domácí ošetření. Ve výuce odborného výcviku využívají žáci nejnovější přístroje a zařízení, které mimo jiné, zkracují čas nutný pro vykonání některých úkonů jako je barvení vlasů, odbarvování a preparace. Schopnost žáků vytvářet módní denní, večerní či extravagantní účesy je právem ohodnocována předními místy v celostátních i mezinárodních soutěžích. Velký důraz je kladen na všestrannost. Tu si žáci mohou navíc rozvíjet dalším vzděláváním v doplňujících odborných kurzech nabízených školou jako je vizážistika, barvová typologie, denní líčení, barvení a úprava obočí a jiné. 
Závěrečná zkouška  probíhá v rámci celostátně zadávané Nové závěrečné zkoušky. 
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek si mohou žáci zvýšit kvalifikaci v navazujícím 2letém denním nástavbovém studiu Vlasový specialista přímo u nás ve škole. Většina našich absolventů pracuje v předních kadeřnických salonech a odborných školitelských firmách, jak na území České republiky, tak i v zahraničí. 

Žáci jezdí na zahraniční odborné stáže, zejména do Itálie, na Slovensko... .

Nejstarším oborem školy je 3letý obor vzdělání Krejčí. Žáci se již od prvního ročníku učí šít oděvy zakázkovým způsobem. Učí se zpracovávat různé druhy materiálů přesně dle přání zákazníků. Pod dohledem učitelek si zákazníka poměří, domluví se na modelu, vytvoří střih a model připraví na první zkoušku. Nejdříve žáci zhotovují jednoduché oděvní výrobky jako jsou sukně, kalhoty a halenky, posléze zvládají zhotovení náročnějších oděvů, jimiž jsou jarní a zimní pláště, kostýmy, šaty nebo oděvy k slavnostním příležitostem. V průběhu studia se podílejí na přípravě módních oděvních kolekcí zaměřených zejména na mladou klasickou, sportovní a společenskou módu. 
Závěrečná zkouška v tomto oboru také probíhá v rámci celostátně zadávané Nové závěrečné zkoušky. Vše, co se žáci při výuce naučí, prakticky zúročí na odborných stážích v oděvních podnicích. 
Šikovnost a nápaditost žáků při tvorbě originálních oděvů je oceňována umístěním na prvních místech mnoha celostátních i mezinárodních soutěží. Příprava na tyto soutěže zabere mnoho volného času nejen žákům oděvářům, ale také kosmetičkám a kadeřnicím, které zase svým uměním dotvářejí soutěžní modely
Absolventi najdou uplatnění v oděvních firmách, prodejnách oděvů nebo látek. Poptávka po absolventech oboru Krejčí je od roku 2014 nesmírně vysoká. Žáci jezdí také na zahraniční odborné stáže.

Pro absolventy s výučním listem v oboru Kadeřník má škola připravenou 2letou denní formu nástavbového studia Vlasový specialista. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi získají kvalifikaci pro vedení odborného kadeřnického salonu včetně vykonávání provozně ekonomické činnosti a kvalifikaci pro odborné poradenství a trichologii nebo pokračují ve studiu na vysokých školách. 

Absolventi všech oborů naší školy nacházejí uplatnění nejen v soukromé sféře v České republice, ale téměř po celém světě. Jako úspěšní podnikatelé ve svém oboru reprezentují školu ve všech koutech světa, např. v Austrálii, Anglii, Americe, Mexiku, Německu, Rakousku, Itálii ..... 


Současné vedení školy

Ředitelka školy                                Mgr. Eva Solnařová 
ZŘ pro teoretické vyučování            Ing. Michala Fabianová 
ZŘ pro odborný výcvik                     Mgr. Irena Papežíková 
ZŘ pro domov mládeže                    Mgr. Pavlína Jurčáková 
ZŘ pro provozně ekonomický úsek  Mgr. Jolana Spisarová 

Asistentka ředitelky školy                  Bc. Andrea Polanská
Studijní referentka                             Lenka Jurková

Pedagogický sbor 

úsek teoretického vyučování:
Mgr. Barbora Blažková, Jakub Dostál, Bc. Radka Dynková, Ing. Michala Fabianová, Mgr. Petra Franková, Mgr. Kateřina Froncová, PhDr. Hana Jurygáčková, Mgr. Ivana Juřenčáková, Mgr. Libor Kamenář, Mgr. Monika Kamenářová, Lenka Kuželová, Mgr. Sylva Máčalová, Mgr. Jana Mikuláštíková, Bc. Radomíra Navrátilová, Mgr. Ema Nuhlíčková, Mgr. Irena Papežíková, Mgr. Jaroslava Pilátová, Ing. Polášek Milan,          Mgr. Martina Rulfová, Mgr. Bronislava Salajová, Mgr. Eva Solnařová, Mgr. Lenka Střelcová, Mgr. Renáta Šrámková, Mgr. Iveta Tichá, Mgr. Jana Tomkovičová, ak.mal. Zigalová Pavla

úsek praktického vyučování: 
Bc. Jana Krpenská, Jana Hromadová, Irena Peclová, Kamila Chromečková, Pavla Kletečková, Radka Krčmová, Martina Kubová, Jana Maňásková, Gabriela Vařáková, Jitka Vyoralová, Ladislava Trčková, Jadrníčková Věnceslava, Ilona Persunová, Dagmar Svobodová, Ivana Divilová, Bc. Radomíra Navrátilová, Bc. Radka Dynková, Jakub Dostál, Bc. Radmil Schneider, Lenka Kuželová

úsek domova mládeže: 
Mgr. Jurčáková Pavlína, Mgr. Číhalová Kateřina, Polášková Alena, Světlíková Naděžda, Miroslava Ševčíková, Štachová Martina; noční pracovnice – Pšenčíková Petra, Malíková Marie, Fiedorová Miroslava, Alena Amerini

Pedagogové na mateřské dovolené:
Ing. Plšková-Mlčochová, Mgr. Karolína Tichá

Technicko-hospodářský provoz
Mgr. Jolana Spisarová, Ing. Andrea Dobiášová, Ivana Foltýnová, Ing. Blanka Roobová, Ing. Miroslav Lupták, Ludmila Málková, Pavel Málek

Provozní zaměstnanci:
Radek Mika, Libor Obadal, Petr Ševčík, Martina Kozubíková, Irena Kratochvílová, Jana Ševčíková, Bedřiška Zuzaníková, Barbora Borotová Geržová, Irena Vrchovská

Pracovníci školní kuchyně:
Dagmar Pospíšilová, Alena Krampotová, Jana Červenková, Petra Surovíková, Hana Štachová, Jana Ťápalová, Veronika Hábová


Aktualizováno k 25.08.2021