Objednávání a odhlašování stravy  Vyžaduje heslo: v kanceláři vedoucí stravování

Přeplatky ze stravného budeme vracet na účty v měsíci červenci a srpnu.

nebo telefonicky 577 599 332

Upozornění - navýšení plateb za stravu žáků

Přihláška ke školnímu stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Alergeny

Stravování pro žáky školy:

Školní kuchyně s jídelnou se nachází v budově domova mládeže. Celodenní strava pro ubytované žáky je od 1. 9. 2022 stanovena na 112 Kč, (snídaně + přesnídávka 36,- Kč, oběd 40,- Kč, večeře 36,- Kč). Oběd i večeři lze volit ze dvou nabídek. 

Stravování pro zaměstnance:

Zaměstnancům školy je poskytováno jedno hlavní jídlo, dle platné legislativy.

Stravování pro veřejnost („cizí strávníci“):

Škola zajišťuje celoročně obědy i pro cizí strávníky - podniky či jednotlivce. Oběd lze volit ze dvou nabídek. Cena oběda je stanovena na 100,- Kč včetně DPH. K ubytování je možné objednat i celodenní stravování (snídani, polopenzi, plnou penzi). Cena je stanovena dle dohodnutých požadavků a počtu strávníků na základě vytvořené kalkulace.

Objednávání a odhlašování stravy pro všechny strávníky - možnosti:

  • Prostřednictvím zakoupeného čipu přes terminál umístěný přímo v jídelně školy do 12 hodin předcházejícího dne, na pondělí v pátek do 12 h,
  • internetem prostřednictvím přiděleného přihlašovacího jména a hesla do 12 hodin předcházejícího dne, na pondělí v pátek do 12 h, na ostatní dny v týdnu po celý víkend,
  • e-mailem nebo telefonicky u vedoucí stravování (577599332), nejpozději však do 7:30 hodin téhož dne (i pro případ nemoci), pozdější přihlášky či odhlášky nelze akceptovat,
  • nemocný strávník si může přihlášenou stravu na první den nemoci vyzvednout do jídlonosiče, a to za zvýhodněnou cenu, ostatní dny nemoci na zvýhodněnou cenu není nárok a neodhlášená strava se odečítá v plné výši,
  • ubytovaní strávníci mají navedenou stravu na celý měsíc, dle typu ubytování (celý měsíc,  popř. sudý či lichý týden).

Upozornění:

Povinností každého strávníka - žáka školy ubytovaného i neubytovaného - je odhlašování stravy pro případ nepřítomnosti ve škole i na domově mládeže, a to jedním z uvedených způsobů (terminálem v jídelně, internetem či telefonicky u vedoucí školní jídelny). Neodhlášení stravy a nesplnění této povinnosti znamená odečtení stravy v plné výši!

Platby:

  • Bankou s přiděleným variabilním symbolem (žáci, cizí strávníci)
  • pouze zaměstnanci - srážkou ze mzdy
  • výjimečně hotově na pokladně školy

Bližší Informace:

vedoucí stravování pí Dagmar Pospíšilová, tel: 577 599 332, e-mail: dagmar.pospisilova@souviz.cz

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13.12.2014

Odvolání na legislativu: EU-2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR- Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno,aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky,pokud není přímo v názvu potraviny, nebo jídla.

Značení alergenů je pouze informační požadavek: Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou,ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Školní stravování zajišťuje stravování žáků dle stanovených výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. Naše jídelna vaří pro žáky bez zdravotního omezení. Jakoukoliv zdravotní výjimku je nutno prokonzultovat s vedoucí stravování na základě podkladu potvrzení od odborného lékaře.

Bližší informace k alergenům podá vedoucí stravování D. Pospíšilová