Historie oborů naší školy je stará, jako lidstvo samo – od mytologie až po dnešek. 

Historie soustavné přípravy na povolání začíná se vznikem státu v roce 1918. S přibýváním teoretických vědomostí se náplň vzdělání neustále obohacovala. Obory holič, kadeřník, pánský a dámský krejčí, švadlena se staly základním pilířem vzniku současné školy. 


Obory se nejdříve vyučovaly na Živnostenské učňovské škole a od roku 1938 na Veřejné učňovské škole pro ženská povolání ve Zlíně. Od padesátých let připravovala Učňovská škola žáky v teoretickém vyučování, praxi prováděli žáci u živnostníků, později na pracovištích praktického vyučování u podniků služeb, družstev nebo v provozovnách národních výborů. Nejdříve jednoleté obory se postupně rozšiřovaly na dva a posléze tři roky. Absolventkou této školy je i dlouholetá učitelka kadeřnických oborů paní Ludmila Večeřová. 


Škola neměla zpočátku pevné místo, načas přechází ze Zlína do Otrokovic, odtud do Malenovic. 

V roce 1964 zřídil Jm KNV v Brně samostatné zařízení pro teoretickou výuku učňů oborů pánský a dámský krejčí, švadlena, holič a kadeřník a obuvník – opravář. Škola byla přestěhována do Lípy a nesla název Učňovská škola Želechovice n. Dřevnicí - Lípa. 

Prvním ředitelem školy byl pan Jaromír Kohoutek, od roku 1970 pan Josef Hájek. 

Od 1. 9. 1978 byla Učňovská škola z Želechovic n. Dřevnicí – Lípy přeložena do Vizovic do budov bývalé Střední zemědělské technické školy. Učni uvedených oborů přešli do nového zařízení spolu s odbornými učiteli a učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů. Od tohoto roku začíná i výuka nově zřízeného 4letého oboru kosmetička, který se kromě Vizovic vyučoval také v Hradci Králové a v Bratislavě. Ve školním roce 1978/79 se ve škole vzdělávalo 496 žáků ve dvaceti třídách. V dalším roce vzrostl počet žáků na 649 a vyučovalo se ve 23 třídách. Součástí školy se staly rovněž Domov mládeže a školní jídelna. 

Od 1. 9. 1982 byla škola přejmenována na Střední odborné učiliště místního hospodářství. Správou majetku a provozním zabezpečením byl pověřen podnik Služby města Gottwaldova. Nabídka oborů vzdělání se rozšířila o nástavbové studium Oděvnictví a Vlasová kosmetika. 

V roce 1989 byla v areálu školy dokončena stavba nové tělocvičny. 

K výrazným změnám dochází v devadesátých letech minulého století. Listopadová revoluce v roce 1989 výrazně ovlivnila politickou a hospodářskou situaci školy. 

Střední odborné učiliště místního hospodářství bylo v roce 1991 přejmenováno na Střední odborné učiliště Vizovice. Praktická výuka přešla do učňovských provozoven, které postupně škola budovala ve Vizovicích, Zlíně, Otrokovicích, Vsetíně a Kroměříži. Stávající obory byly rozšířeny o rekvalifikační kurzy v oborech Kosmetička, Kadeřnice a Krejčí. 

Ve školním roce 1991/92 byla při SOU Vizovice otevřena Rodinná škola se zaměřením na zdravotně hygienické služby a pečovatelství. Umožňovala vzdělání ve 2letém a 3 letém studiu, pro nejúspěšnější absolventy 3letého studia byla možnost pokračovat 1 rok ve studiu a ukončit vzdělávání maturitní zkouškou. Později se obor transformoval na 4leté studium Veřejnoprávní služby, Zdravotně hygienické a sociální služby. 

Rozhodnutím Ministerstva hospodářství ČR ze dne 13. června 1994 dostává škola nový název Integrovaná střední škola služeb. Obory vzdělání byly rozšířeny o 3letý učební obor Fotograf. 

Od roku 1997 bylo zřizovatelem školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Po sloučení Integrované střední školy služeb Vizovice s Rodinnou školou Zlín 1. 1. 1998 dostala škola nový název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Vizovice a současně se stala právním subjektem. Od 1. 9. 2000 začala výuka nového 4letého studijního oboru Oděvnictví. 

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Vizovice stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Od 1. 9. 2005 škola nese název Střední škola oděvní a služeb Vizovice. 

V letech 1970 - 1986 řídil školu Josef Hájek. Nahradil jej stávající učitel školy Viktor Páže, který působil ve funkci do 31. 7. 1990, kdy se ředitelkou školy stala dosavadní zástupkyně Mgr. Ivana Plzáková, která působila ve funkci do 31. 12. 2000. Dne 1. 1. 2001 byla novou ředitelkou školy jmenována Mgr. Eva Solnařová.