Školní rok 2022/2023

Projekt: OP JAK

ŠABLONY I V SŠ a DM VIZOVICE

reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000502

zahájení 01.09.2022; ukončení 31.08.2024


Stáhnout soubor: A3-plakat-publicita.pdf
Stáhnout soubor: publicita_OP JAK.pdf


Projekt: Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Navazuje na předchozí aktivity doučování, které je  a je určeno žákům všech ročníků. Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Doučování organizuje vyučující příslušného předmětu.Školní rok 2021/2022

Projekt: Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na 
nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od září 2021 do prosince 2021 probíhalo doučování v posledních ročnících všech oborů.

Počínaje lednem 2022 je doučování určeno žákům všech ročníků. Doučování organizuje vyučující příslušného předmětu. 


Projekt: Konečně zase spolu

je  realizovaný v rámci výzvy MŠMT Spolu po covidu. Cíl:  rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků.

Do projektu jsou zapojeni žáci 1. a 2. ročníku oboru kadeřník a krejčí a vybraní učitelé Celý projekt je zaměřen na na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a na globální rozvojové vzdělávání.

Projekt je realizován formou pobytové akce a to ve dnech 22.09. - 24.09. 2021 v rekreačním středisku Révika a pro žáky prvních ročníků a ve dnech 14.09. - 16.09.2021 v Resort camp Deštná. 

Celý projekt měl velmi pozitivní ohlas jak ze strany žák, tak ze strany učitelů a zapojených organizací. Při zjišťování zpětné vazby byl projekt jako velmi přínosný hodnocen i ze strany zákonných zástupců.

Po absolvování pobytu bylo viditelné zlepšení v komunikaci žáků mezi sebou, v komunikaci žák – učitel. Třídní kolektivy si sami vytvořily „pravidla třídy“. Žáci si osvojili zásady první pomoci a prakticky nacvičili jak první pomoc poskytovat. V průběhu celého projektu byl kladen důraz na osvětu v oblasti duševního zdraví a zdravého životního stylu. Žáci nacvičili základní techniky pro zvládání stresových situací, intenzivně se zapojovali do pohybových aktivit.


Školní rok 2019/2020

Projekt: „ Poznání oborů šití a fotografování v jiné zemi “ (ERASMUS+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě) Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060123

Informace pro zájemce o účast v projektu

ERASMUS plus - PROJEKT MOBILITY obor KREJČÍ a FOTOGRAF

Video projektu

Prezentace projektu

Projekt: "Vzdělávání na SŠ Vizovice II" (OP VVV - Šablony pro SŠ a VOŠ II). Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013936

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s veřejností.

Školní rok 2018/2019

Projekt  Poznání oboru šití a fotografování v jiné zemi v rámci programu Erasmus+ KA 1, projekty mobility osob – odborné vzdělávání a příprava. Projekt bude realizován v období září 2019 až červen 2020.


Školní rok 2017/2018

Projekt z OP VVV - Vzdělávání na SŠ Vizovice je spolufinancován Evropskou unií. reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005538"

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt je v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ

Soubor PDF: není dostupný