15.04.2021

Protiepidemiologická opatření v průběhu maturitních zkoušek

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví,

1.) negativní test a  2.) žádné příznaky onemocnění COVID-19.

ad 1) Doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší jak 7 dní.

Toto potvrzení dokládají všechny osoby, které se účastní maturitní zkoušky, tedy žák, člen zkušební komise a model/modelka pro praktické zkoušky.

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.

Členům zkušební komise má testování umožnit střední škola jichž jsou zaměstnanci.

Pro jiné osoby škola nemá povinnost zajistit testování.

Modelové/modelky pro praktickou zkoušku musí předložit doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

Potvrzení o testování může být u všech osob, které se jsou přítomny u zkoušek nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.


ad 2) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má právo konat náhradní zkoušku.

Pokud se příznaky objeví u kterékoliv osoby, která se účastní zkoušek, ihned opouští místo konání zkoušky. 

V případě, že se jedná o žáka nebo jeho modela/modelku, žák bude ze zkoušky omluven a může konat zkoušku v náhradním termínu (Postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice).


Organizace zkoušek

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby musí v prostorách školy mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), v případě střední školy se jedná o respirátor.


31.03.2021

Ukončení 2. pololetí školního roku 2020/2021

uzavření klasifikace 18.05.2021 (hodnoceny jen předměty, které žák ve druhém pololetí navštěvoval)

pedagogická rada 19.05.2021

vydání vysvědčení za 2. pololetí 21.05.2021 (čas bude upřesněn třídním učitelem)


29.03.2021

Harmonogram maturitních zkoušek v termínu jaro 2021. Přesný termín pro konání praktické a ústní zkoušky bude žákovi oznámen třídním učitelem.

třídaspolečná částprofilová část
praktickáústní
KS 424. 5. - 25. 5. 20219. 6. - 10. 6. 202114. 6.  -  16. 6. 2021
KS 4*24. 5. - 25. 5. 2021  
FT 424. 5. - 25. 5. 20217. 6. - 8. 6. 20219. 6. - 11 .6. 2021
FT 4*24. 5. - 25. 5. 2021  
VS 224. 5. - 25. 5. 20219. 6. - 10. 6. 202116. 6.  - 18. 6. 2021
VS 2*24. 5. - 25. 5. 2021  
DPD 3*24. 5. - 25. 5. 2021 17.06.2021
*opravné zkoušky 


19. 3. 2021

Na e-mail žáka byly odeslány pozvánky ke konání didaktických testů v termínu jaro 2021.


16. 3. 2021

Na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT – 3267/2021-3 došlo k úpravám maturitních zkoušek 

Společná část MZ – didaktické testy se budou konat ve dnech 24. – 26. 5. 2021

Profilová část MZ

  • Profilové zkoušky se budou nově konat od 1. 6. do 23. 7. 2021.  Přesný termín stanoví ředitelka školy    do 31. března 2021.
  • Ústní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Žák své rozhodnutí o konaní či nekonání výše uvedených zkoušek oznámí ředitelce školy prostřednictvím tiskopisu (viz níže), který vyplní, podepíše a naskenuje do 30. 4. 2021 na e-mail michala.fabianova@souviz.cz                          

  • Vzhledem k tomu, že praktická profilová zkouška byla již upravena dne 15. 2. 2021 na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT – 3267/2021-1, nebude již docházet k dalším úpravám.

Hodnocení profilové MZ

Protože jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka nepovinné, tak v případě, že je žák konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že je vykoná, ale  neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení).


10.03.2021

Bližší informace ke konání maturtinízkoušky budou v souladu s dnešním prohlášením MŠMT oznámeny 16.03.2021


19.02.2021

Na základě pokynů MŠMT (Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky) doplňujeme informace ke konání opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termín pro žáky posledních ročníků (VS2, FT4, KS4)

Pokud žák posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí školního roku 2020/2021 může konat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Pokud žák vykoná zkoušku v náhradním termínu neúspěšně, může konat opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky i zkoušky v náhradním termínu se konají formou komisionální zkoušky.

Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce v roce 2021 je úspěšné ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Pokud žák vykoná opravné nebo náhradní  zkoušky úspěšně do 31. 3. 2021, pak může konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021.

Pokud žák vykoná tyto zkoušky úspěšně v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, pak může konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021.

Pokud žák vykoná opravnou zkoušku neúspěšně do 31. 3. 2021, nemůže již žádat o vykonání stejné opravné zkoušky do 30. 6. 2021. Žák za 1. pololetí neprospěl a dále pokračuje ve studiu v druhém pololetí.

Pokud žák nevykoná opravnou nebo náhradní zkoušku za 1. pololetí, nebo ji nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání maturitní zkoušky. Žák může požádat do 30. 6. 2021 o opakování ročníku.


Hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí skutečně vyučovány. Na vysvědčení ve 2. pololetí budou pouze známky z předmětů vyučovaných ve 2. pololetí, ostatní kolonky budou proškrtnuty.

V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve 2. pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce. Pokud tedy žák uspěje u maturitní zkoušky, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, a pak výsledky hodnocení za 2. pololetí nemají na tuto skutečnost vliv. Takové vysvědčení může mít vliv v rámci kritérií při přijímání na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Dále se také nemůže takový absolvent přihlásit ke zkrácenému studiu oboru vzdělání s výučním listem, neboť neuspěl ve 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (viz novelizovaný § 84 odst. 1 školského zákona).


15.02.2021

zveřejněna úprava profilové části MZ 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy01.02.2021

Do 15. 2.2021 bude na základě Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám zveřejněny změny v organizaci a hodnocení MZ 2021.

31.01.2021 

Příprava k MZ prostřednictvím aplikace České školní inspekce - více informací zde


29.01.2021

Byl zveřejněn harmonogram maturitních zkoušek -   Jarní zkušební období

MŠMT vydalo Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám, které upravuje konání MZ ve školním roce 2020/2021 


08.12.2020

Na e-mail žáka byl odeslán výpis z přihlášky k MZ jaro 2021. Pokud bude ve výpisu chyba, musí žák do 13.12.2020 tuto skutečnost nahlásit prostřednictvím e-mailu: michlala.fabianova@souviz.cz.Přihlášky k MZ jaro 2021 musí žáci odevzdat do 1. 12. 2020 v listinné podobě.


26.10.2020

  • zveřejnění změn ve vyhlášce 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou , ve znění pozdějších předpisů
  • zveřejnění profilové části MZ ve školním roce 2020/2021 v souladu s vyhláškou č. 402/2020 Sb. 30. 9. 2020 zveřejnění  témat povinných a nepovinných zkoušek jednotlivých oborů profilové část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021