Podzimní termín maturitních zkoušek

30.06.2021

Bylo zahájeno přihlašování k podzimnímu termínu 2021. K přihlašování použijte editovatelnou přihlášku viz níže. Přihlášky k podzimnímu termínu žák odevzdá do 23.07.2021 v listinné podobě, nejlépe poštou na adresu školy. V případě nejasností se obraťte na zástupkyni ředitelky Ing. Michalu Fabianovou michala.fabianova@souviz.cz


Mimořádný termín maturitních zkoušek

19.07.2021

Na e-mail žáka byly zaslány výsledky zkoušek v mimořádném termínu. 


30.06.2021

Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ - mimořádný termín

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.


18.06.2021

Na e-mail žáka zaslána pozvánka k mimořádnému termínu společné části maturitních zkoušek.

Žáci  jsou  k mimořádnému  termínu  automaticky  přihlášeni  Centrem  a  současně  i  automaticky omluveni, pokud se k mimořádnému termínu nedostaví.


07.06.2021

Na email žáka předány výsledky didaktických testů.

Informace k dalšímu konání MZ

V souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3 ve znění dodatku č. j. MSMT-3267/2021-6

 • Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u každé zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu

Toto se vztahuje na žáky přihlášené k MZ jaro 2021 nebo na ty, kteří se budou hlásit k MZ podzim 2021.

 • Mimořádný termín společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu se uskuteční ve dnech 7. – 9. 7. 2021.

Tohoto termínu se může účastnit žák, který podal přihlášku k povinné zkoušce SČ MZ konané v jarním zkušebním období 2021 a u této zkoušky neuspěl, nebo se z konání této zkoušky řádně omluvil.

Žáci  budou  k mimořádnému  termínu  automaticky  přihlášeni  Centrem  a  současně  i  automaticky omluveni, pokud se k mimořádnému termínu nedostaví.

Pozvánku k mimořádnému termínu obdrží žáci do e-mailu.

 • Písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nekonají v jarním ani podzimním období žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků a žáci, kteří konali řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků v předešlém školním roce).

Výše uvedení žáci nekonají písemnou práci z těchto předmětů ani v případě, že konají následně (v rámci 5leté lhůty od úspěšného ukončení vzdělávání) náhradní nebo opravnou zkoušku.

Ostatní žáci/uchazeči písemnou práci z těchto předmětů konají.

 • Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného opatření obecné povahy do 28.června 2021 na příslušném formuláři. Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani


 • Ke společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2021 se žák přihlašuje do 23. července 2021

Přihlášku podává na předepsaném formuláři  v listinné podobě řediteli školy.


12.05.2021

Testování žáků přihlášených k MZ jaro 2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví  doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší jak 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.

Pro žáky konající opravnou MZ proběhne testování 21.05.2021 v 10:30 h  a 15.06.2021 v 8:40 h v budově školy.

Žáci mohou také doložit potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb.


29.04.2021

Dodatek k opatření obecné povahy č.j. MSMT - 3267/2021-6 (viz níže)

Osobě, která je přihlášena ke konání MZ v termínu jaro 2021, nebo která se bude hlásit k termínu podzim 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je osoba přihlášena, či se pro podzimní termín přihlásí.

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické MZ v termínu jaro 2021, nebo která se bude hlásit k termínu podzim 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky,  ke které je osoba přihlášena, či se pro podzimní termín přihlásí.


20.04.2021

Zveřejnění kritérií hodnocení profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání

15.04.2021

Protiepidemiologická opatření v průběhu maturitních zkoušek

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví,

 1. negativní test a  2.) žádné příznaky onemocnění COVID-19.


ad 1) Doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší jak 7 dní.

Toto potvrzení dokládají všechny osoby, které se účastní maturitní zkoušky, tedy žák, člen zkušební komise a model/modelka pro praktické zkoušky.

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.

Členům zkušební komise má testování umožnit střední škola, jejichž jsou zaměstnanci.

Modelové pro praktickou zkoušku musí předložit doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

Potvrzení o testování může být u všech osob, které se jsou přítomny u zkoušek nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

​​​​​​​Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

V případě, že model/modelka žáka bude mít pozitivní výsledek testu a žák nebude mít k dispozici náhradní model/modelku, může pozitivní výsledek testu modela/modelky sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.


ad 2) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má právo konat náhradní zkoušku.

Pokud se příznaky objeví u kterékoliv osoby, která se účastní zkoušek, ihned opouští místo konání zkoušky. 

V případě, že se jedná o žáka nebo jeho modela/modelku, žák bude ze zkoušky omluven a může konat zkoušku v náhradním termínu (Postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice).


Organizace zkoušek

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby musí v prostorách školy mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), v případě střední školy se jedná o respirátor.16.03.2021

Na základě pokynů Opatřeno obecné povahy č.j. MSMT – 3267/2021-3 došlo k úpravám maturitních zkoušek.

Společná část MZ – didaktické testy se budou konat ve dnech 24. – 26. 5. 2021

Profilová část MZ

 • Profilové zkoušky se budou nově konat od 1. 6. do 23. 7. 2021.  Přesný termín stanoví ředitelka školy do 31. března 2021.
 • Ústní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.
 • Žák své rozhodnutí o konaní či nekonání výše uvedených zkoušek oznámí ředitelce školy prostřednictvím tiskopisu, který vyplní, podepíše a naskenuje na e-mail michala.fabianova@souviz.cz do 30. 4. 2021
 • Vzhledem k tomu, že praktická profilová zkouška byla již upravena dne 15. 2. 2021 na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT, nebude již docházet k dalším úpravám.

Hodnocení profilové MZ

Protože jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka nepovinné, tak v případě, že je žák konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že je vykoná neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení).

Další informace ke konání a harmonogramu školní přijímací zkoušky budou zveřejněny ihned po vydání dokumentů MŠMT.


10.03.2021

Bližší informace ke konání maturitní zkoušky budou v souladu s dnešním prohlášením MŠMT oznámeny 16.03.2021


19.02.2021

Na základě pokynů MŠMT (Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky) doplňujeme informace ke konání opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termín pro žáky posledních ročníků (VS2, FT4, KS4)

Pokud žák posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí školního roku 2020/2021 může konat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Pokud žák vykoná zkoušku v náhradním termínu neúspěšně, může konat opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky i zkoušky v náhradním termínu se konají formou komisionální zkoušky.

Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce v roce 2021 je úspěšné ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Pokud žák vykoná opravné nebo náhradní  zkoušky úspěšně do 31. 3. 2021, pak může konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021.

Pokud žák vykoná tyto zkoušky úspěšně v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, pak může konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021.

Pokud žák vykoná opravnou zkoušku neúspěšně do 31. 3. 2021, nemůže již žádat o vykonání stejné opravné zkoušky do 30. 6. 2021. Žák za 1. pololetí neprospěl a dále pokračuje ve studiu v druhém pololetí.

Pokud žák nevykoná opravnou nebo náhradní zkoušku za 1. pololetí, nebo ji nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání maturitní zkoušky. Žák může požádat do 30. 6. 2021 o opakování ročníku.


Hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí skutečně vyučovány. Na vysvědčení ve 2. pololetí budou pouze známky z předmětů vyučovaných ve 2. pololetí, ostatní kolonky budou proškrtnuty.

V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve 2. pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce. Pokud tedy žák uspěje u maturitní zkoušky, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, a pak výsledky hodnocení za 2. pololetí nemají na tuto skutečnost vliv. Takové vysvědčení může mít vliv v rámci kritérií při přijímání na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Dále se také nemůže takový absolvent přihlásit ke zkrácenému studiu oboru vzdělání s výučním listem, neboť neuspěl ve 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (viz novelizovaný § 84 odst. 1 školského zákona).


15.02.2021

zveřejněna úprava profilové části MZ 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy01.02.2021

Do 15. 2.2021 bude na základě Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám zveřejněny změny v organizaci a hodnocení MZ 2021.

31.01.2021 

Příprava k MZ prostřednictvím aplikace České školní inspekce - více informací zde


29.01.2021

Byl zveřejněn harmonogram maturitních zkoušek -   Jarní zkušební období

MŠMT vydalo Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám, které upravuje konání MZ ve školním roce 2020/2021 


08.12.2020

Na e-mail žáka byl odeslán výpis z přihlášky k MZ jaro 2021. Pokud bude ve výpisu chyba, musí žák do 13.12.2020 tuto skutečnost nahlásit prostřednictvím e-mailu: michlala.fabianova@souviz.cz.Přihlášky k MZ jaro 2021 musí žáci odevzdat do 1. 12. 2020 v listinné podobě.


26.10.2020

 • zveřejnění změn ve vyhlášce 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou , ve znění pozdějších předpisů
 • zveřejnění profilové části MZ ve školním roce 2020/2021 v souladu s vyhláškou č. 402/2020 Sb. 30. 9. 2020 zveřejnění  témat povinných a nepovinných zkoušek jednotlivých oborů profilové část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021