Střední škola oděvní a služeb Vizovice

je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace:

  • Kosmetik/kosmetička
  • Manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová designérka
  • Pedikér a nehtový designér/pedikérka a nehtová designérka
  • Kadeřník/kadeřnice

Střední škola oděvní a služeb Vizovice se na základě rozhodnutí autorizujícího orgánu  Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 2. 2019 stala autorizovanou právnickou osobou pro výše uvedené profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

Zkouška z profesní kvalifikace je primárně určena plnoletým zájemcům o získání dané profesní kvalifikace  zařazené do skupiny oborů: Osobní a provozní služby č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Složením zkoušky profesní kvalifikace:

  • Kosmetik/kosmetička  (kód profesní kvalifikace  69-030-M)
  • Manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová designérka                                                          (kód profesní kvalifikace  69-024-H)
  • Pedikér a nehtový designér/pedikérka a nehtová designérka                                                            (kód profesní kvalifikace   69-025-H )
  • Kadeřník/kadeřnice (kód profesní kvalifikace  69-071-H)                                                                                                                                                                                                                             uchazeč prokazuje získání odborné způsobilosti k výkonu povolání, které je uvedeno ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací pro uvedenou profesní kvalifikaci.

V rámci zkoušky prokáže uchazeč své znalosti a praktické dovednosti v souladu s kritérii hodnocení definovanými hodnoticím standardem, a to formou písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení jednotlivých dovedností na figurantech, které si ke zkoušce sám zajistí uchazeč. Před vlastní zkouškou je nutné, aby si uchazeč hodnoticí standard detailně prostudoval.

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží platný občanský průkaz ověřující jeho totožnost. Uchazeč bude před zahájením zkoušky seznámen s pracovištěm a požadavky BOZP a PO. Zdravotní způsobilost doloží platným zdravotním průkazem.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je:                                              Kosmetik/ kosmetička 6-8h                                                                                                                                 Manikér/ manikérka a Pedikér/ pedikérka  4 - 6h                                                                                              Kadeřník/ kadeřnice 7 - 8h 

Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení o dané profesní kvalifikaci, a to včetně odpovídající úrovně Evropského rámce kvalifikací EQF. Úroveň EQF uvedené zkoušky je:

Kosmetik/ kosmetička - 4                                                                                                                                    Manikér a nehtový designér/ manikérka a nehtová designérka – 3                                                                   Pedikér a nehtový designér/ pedikérka a nehtová designérka  - 3                                                        Kadeřník/ kadeřnice - 3

Výsledné hodnocení bude uchazeči sděleno bezprostředně po ukončení zkoušky.

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE

Po obdržení přihlášky uchazeče ke zkoušce musí autorizovaná osoba do 21 dnů ode dne doručení přihlášky zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce. V souladu s ustanovením zákona č. 179/2006 Sb. se zkouška koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak.

Bližší informace najdete také na:

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1447-Kosmetikkosmeticka

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1437-Kadernikkadernice

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1455-Pediker_a_nehtovy_designer_pedikerka_a_nehtova_designerka

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1448-Maniker_a_nehtovy_designer_manikerka_a_nehtova_designerka

Kontakt:

Mgr. Irena Papežíková,  irena.papezikova@souviz.cz ,  tel.: 604 110 887