Volby do školské rady

při Střední škole oděvní a služeb Vizovice

 ve středu 2. 6. 2021 ve sborovně školy.


Harmonogram voleb:

 1. Online volba:

Volit je možné 2. 6. 2021 v čase od 8:00 do 16:30 hodin


Voliči bude prostřednictvím školního informačního systému Bakalář doručen jedinečný kód a odkaz na volební anketu. Vybrat si způsob volby má právo každý volič z řad zákonných zástupců.


 1. Prezenční volba:

 •  Plnoletí žáci a učitelé odborného výcviku budou volit v provozovnách odborného výcviku v Kroměříži, Otrokovicích, Zlíně a Vsetíně

 • 8:00 – 10:00 hod. a 15:00 – 16:30 hod., sborovna školy –  volí plnoletí žáci přítomní ve škole a žáci z provozoven odborného výcviku ve Vizovicích, zákonní zástupci

 • 8:00 – 10:00 hod., 1. patro, sborovna školy – volí učitelé teorie, učitelé odborného výcviku provozoven ve Vizovicích a vychovatelky domova mládeže


Volební kandidátka je zveřejněna na webových stránkách školy a na nástěnce školy, voliči obdrží volební lístek prostřednictvím volební komise. Voliči z řad zletilých žáků a pedagogických pracovníků budou volit prezenčně.


Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Rada školy je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 "Školská rada podle Školského zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů." (par. 185, čl. 10 zákona č. 561/2004 Sb.).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy, avšak musí se jednání rady školy účastnit, je-li k němu přizván. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Rada školy

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  
 • Projednává inspekční  zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Ředitel školy je pro tyto účely povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Školská rada při Střední škole oděvní a služeb Vizovice má 6 členů. Dva jsou zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků školy, dva jsou zvolení zástupci zákonných zástupců a plnoletých žáků a dva zástupce jmenuje zřizovatel.