21.03.2024 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Rada školy je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 "Školská rada podle Školského zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů." (par. 185, čl. 10 zákona č. 561/2004 Sb.).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy, avšak musí se jednání rady školy účastnit, je-li k němu přizván. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Rada školy


  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  
  • Projednává inspekční  zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Ředitel školy je pro tyto účely povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Školská rada při Střední škole oděvní a služeb Vizovice má 6 členů. Dva jsou zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků školy, dva jsou zvolení zástupci zákonných zástupců a plnoletých žáků a dva zástupce jmenuje zřizovatel.