Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

21.06.2021

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení oboru vzdělání Fotograf


19.05.2021

Zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


13. 4. 2021

Protiepidemiologická opatření v průběhu přijímacích zkoušek

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví,  1.) negativní test a  2.) žádné příznaky onemocnění COVID-19.

1.) Doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší jak 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Pokud se jedná o uchazeče, který je žákem střední školy (SŠ), má povinnost testování SŠ, ve které se uchazeč vzdělává.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

POZOR! Pro termín přijímací zkoušky 5. 5. nebo 6. 5. 2021 se může provést test nejdříve 29. 4. 2021.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil  řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.


2.) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud jsou výše uvedené příznaky projevem alergie nebo chronického onemocnění, musí tuto skutečnost potvrdit lékař (uchazeč předloží před vstupem do budovy školy potvrzení lékaře). 

Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má právo konat náhradní zkoušku.

​​​​​​​Pokud se příznaky objeví u uchazeče v průběhu vlastní zkoušky, bude oddělen od ostatních uchazečů, umístěn do izolace a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí uchazeče ze školy. Po celou dobu bude pod dozorem zletilé fyzické osoby.


Organizace přijímací zkoušky

Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby musí v prostorách školy mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a to i v době konání zkoušky.

Uchazeči se k prezenci dostaví přesně v čase, který je uveden na pozvánce!

V učebně bude maximálně 12 žáků, budou dodrženy rozestupy min 1,5 m, každý uchazeč bude sedět sám v lavici dle zasedacího pořádku, který bude k dispozici u prezence.

Každá učebna bude minimálně před a po bloku testů řádně vyvětrána.


Ve dnech 13. 4.  a 14. 4. 2021 budou rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám. 


18.03.2021

Změny v přijímacím řízení na střední školy v souvislosti  s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT–4337/2021-6


Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou - obory Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista

Školní přijímací zkouška se bude konat ve dvou termínech

1. termín            5. května 2021

2. termín             6. května 2021

Pozvánka ke Školní přijímací zkoušce bude odeslána zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči nejpozději 20. dubna 2021.

Výsledky přijímacího řízení o přijetí uchazeče ke vzdělávání zveřejní ředitelka školy na úřední desce před školou a na webových stránkách školy v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – nejdříve 19. května 2021. Datum zveřejnění bude důležité pro odevzdání zápisového lístku (do 10ti pracovních dnů ode dne zveřejnění).

Jestliže se uchazeč nebude moci z objektivních důvodů dostavit k řádnému termínu Školní přijímací zkoušky (objektivním důvodem není konání přijímací zkoušky na jiné škole), omluví se písemně ředitelce školy, na které měl zkoušku konat, nejpozději do 3 dnů. Pro další Školní přijímací zkoušku může využít náhradní termíny, které jsou stanoveny pro výše uvedené obory vzdělání na tyto dny:

1. termín            7. června 2021

2. termín            8.  června 2021

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu o přijetí uchazeče ke vzdělávání zveřejní ředitelka školy na úřední desce před školou a na webových stránkách školy v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – nejdříve 14. června 2021. Datum zveřejnění bude důležité pro odevzdání zápisového lístku (do 10ti pracovních dnů ode dne zveřejnění).


Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech s výučním listem - obory Kadeřník, Krejčí

Výsledky přijímacího řízení o přijetí uchazeče ke vzdělávání oboru s výučním listem, zveřejní ředitelka školy na úřední desce před školou a na webových stránkách školy v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – nejdříve 19. května 2021. Datum zveřejnění bude důležité pro odevzdání zápisového lístku (do 10ti pracovních dnů ode dne zveřejnění).


16.03.2021

Vzhledem k novému vydání opatření ze strany MŠMT (vydáno 15.3., doručeno 16.3.), budou informace k přijímacím řízení oznámeny 17.03.2021.


10.03.2021

Bližší informace ke konání přijímací zkoušky budou v souladu s dnešním prohlášením MŠMT oznámeny 16.03.2021


03.03.2021

Oznámení o konání školní přijímací zkoušky pro obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby a Vlasový specialista

Školní přijímací  zkouška se pro výše uvedené obory bude konat, neboť počet přihlášek podaných pro 1. kolo přijímacího řízení jednotlivých oborů je větší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů jednotlivých oborů.

Oznámení o neotevření 1letého zkráceného studia oboru kadeřník

V souladu s kritérii přijímacího řízení nebyl dostačující počet přihlášek uchazečů do 1. kola přijímacího řízení.


31.01.2021

Webové stránky k jednotné přijímací zkoušce https://prijimacky.cermat.cz/

Příprava na přijímací zkoušky - můžete využít aplikace České školní inspekce - bližší informace zde. 


25.01.2021

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro jednotlivé obory