28.05.2020

V souladu s pokyny MŠMT je možné od 25.5.2020 konat zkoušky v náhradním termínu. Žákům, kteří nemají uzavřeno 1. pololetí školního roku 2019/2020, budou stanoveny nové náhradní termíny v červnu 2020. O této skutečnosti budou plnoletí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků informováni doporučeným dopisem. 

​​​​​​​

Informace žákům ke konzultacím - červen 2020

Termíny konzultací byly stanoveny v souladu s možnostmi školy a  probíhajícími maturitními, závěrečnými a přijímacími zkouškami. ​​​​​​​27.05.2020

V průběhu června budou probíhat konzultace žáků nižších ročníků.  Přesný harmonogram bude zveřejněn nejpozději v pátek 29.5.2020.

18.05.2020

úprava konzultací od 19.5.2020 - rozpis viz níže

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 u tříd FT4, KS4 a VS2 proběhne před zahájením praktické zkoušky dle rozpisu jednotlivých tříd.

12.05.2020

​​​​​​​Na základě požadavků žáků, byly upraveny konzultační hodiny. Nový rozvrh konzultací je uveden níže.

04.05.2020

Všichni žáci tříd FT4, KS4 a VS2, kteří odevzdali SOP v elektronické podobě, ji v listinné  podobě (včetně vypáleného CD) odevzdají nejpozději do 15.5.2020 (pokud tak již neučinili). Odevzdání je možné ve škole na konzultaci, poštou na adresu školy, či v podatelně školy v úřední době.

Do 15.5.2020 musí být v listinné podobě odevzdán i seznam literárních děl pro zkoušku z ČJL. Tento seznam musí být identický se seznamem, který žáci odevzdali elektronicky.  Seznam literárních děl odevzdejte učiteli ČJL či zástupkyni ředitelky pro teorii.

Informace pro poslední ročníky ke konzultacím, které se uskuteční od 11.5.2020​​​​​​​​​​​​​​29.04.2020

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020.   
​​​​​​​20.04.2020

MŠMT slíbilo, že do konce dubna vydá metodické pokyny, které upřesní:

- hygienická a bezpečnostní pravidla pro konání konzultací, maturitních a závěrečných zkoušek

- hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

- harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek.

Ihned po získání těchto informací budeme prostřednictvím webových stránek žáky a zákonné zástupce žáků informovat.


15.04.2020

Milí žáci, pokud máte pocit, že v některých věcech ohledně vašeho studia nemáte dostatek informací nebo něčemu plně nerozumíte, pište své dotazy přímo na vedení školy. Rádi vám vaše podepsané dotazy co nejrychleji zodpovíme.

ředitelka školy: eva.solnarova@souviz.cz

zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: michala.fabianova@souviz.cz

zástupkyně ředitelky pro OV: irena.papezikova@souviz.cz

zástupkyně ředitelky pro DM: pavlina.jurcakova@souviz.cz

Dle MŠMT 

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy.

Čekáme na další pokyny ohledně epidemiologického zabezpečení. Poté budou žáci posledních ročníků na stránkách školy informováni o výuce. 

​​​​​​​06.04.2020

Národní ústav odborného vzdělávání aktualizoval pokyn k vypracování samostatné odborné práce oboru kadeřník:

Písemné zpracování SOP bude bez fotografií modelů. Fotografie modelů budou  pořízeny u praktické zkoušky. 

Práce tedy zůstává stejná dle zadání, pouze bez fotografií. Pokud má již žák práci hotovou, včetně fotografií, odevzdá ji i v této podobě. 

03.04.2020

Odevzdání samostatné odborné práce (SOP) oboru kadeřník a krejčí se posouvá na 01.06.2020. Toto je poslední možný termín. 

30.03.2020

Na poštovním serveru školy došlo k technické závadě. E-maily lze přijímat, nikoliv odesílat. Proto v období od 30.03. do 05.04. nebudou  vyučující reagovat na e-mail od žáků zasílajících domácí úkoly.  

25.03.2020

Odevzdání samostatné odborné práce (SOP) oboru kadeřník a krejčí se posouvá na 30.04.2020.

Kdo má práci již hotovou a chce ji odevzdat dříve, má možnost v pondělí 30.03.2020 mezi 8 a 10 hodinou v podatelně školy. 

​​​​​​​23.03.2020

Organizace vyučování

I nadále probíhá domácí příprava – samostudium. Žákům je práce zadávána prostřednictvím aplikace Bakaláři  - domácí úlohy, případně prostřednictvím e-mailu nebo e-mailu třídy.

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky

Pokud se školy otevřou do 1. června 2020 budou tyto zkoušky probíhat 21 dní  po znovuotevření škol          a budou ve zjednodušené formě (u MZ bez písemných prací z ČJL a CJ, didaktické testy budou hodnoceny v kmenové škole).

Když se školy otevřou až po 1. červnu 2020 bude maturitní vysvědčení, resp. vysvědčení o závěrečné zkoušce vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

Upozorňujeme, že se jedná o návrh, který musí schválit vláda a parlament.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​20. 03. 2020

Od 23. 03. 2020 škola uzavřena - do odvolání

Pokud na našich stránkách nenajdete všechny informace, volejte:

Podatelna - sekretariát - St. Kadlečíková - 737 376 904

ředitelka školy - Mgr. E. Solnařová - 603 260 287

Zástupkyně řed. školy pro teorii - Ing. M. Fabianová - 737 376 906

Zástupkyně řed. školy pro odb. výcvik - Mgr. I. Papežíková - 604 110 887

Zástupkyně řed. školy pro domov mládeže - Mgr. P. Jurčáková - 737 946 127

Zástupkyně řed. školy pro ekonomiku - Mgr. J. Spisarová - 603 541 953 nebo Ing. A. Dobiášová 608 521 025

Správce budov - P. Málek - 603 524 633


16.03.2020

​​​​​​​Podatelna školy bude otevřena pouze úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 h. 

Odevzdání SOP u  3-letých oborů bude probíhat dle daného harmonogramu. Práce byly zadány s dostatečným předstihem a je pouze věcí žáka, jak si práci rozvrhl. 

15.03.2020

Od 16.03.2020 budou výukové materiály a domácí úkoly zadávány i prostřednictvím aplikace Bakaláři. Po přihlášení do Vašeho účtu uvidíte výpis domácích úkolů a datum odevzdání. Po rozkliknutí můžete úkol hned elektronicky vypracovat a odeslat učiteli. Zdali je úkol přijat, či vrácen k dopracování se Vám opět zobrazí v přehledu domácích úkolů. Žádáme žáky, aby i nadále sledovali e-maily. Část úkolů může být zadávána přes e-mail.

 ​​​​​​​Žáci, kteří mají v následujícím týdnu odevzdat samostatnou práci, provedou odevzdání jen v elektronické podobě na e-mail třídní učitelky. Po návratu předloží v listinné podobě. Pokud se bude listinná podoba lišit od zaslané elektronické verze, bude práce považována za neodevzdanou se všemi následky (žák nesplní kritéria hodnocení).

​​​​​​​11.03.2020

Na e-mail třídy nebo žáka jsou průběžně zasílány učební materiály – podklady ke studiu, pracovní listy, cvičení, zadání slohových prací atd.  Úkoly mohou být vypracovány přímo do pracovních listů nebo, pokud žák nemá možnost si je vytisknout, do sešitu.

Žák má povinnost vypracovat všechny zadané práce.

Úkoly musí být odevzdány v první vyučovací hodině příslušného předmětu po otevření školy. V případě neodevzdání bude žák za tuto práci hodnocen známkou nedostatečný.


10.03.2020

Od 11.3. 2020 do odvolání jsou v souladu s mimořádným opatření MZ ČR uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy. 

Naši žáci budou mít samostudium. Všechny materiály zašlou třídní učitelé na e-mail třídy, resp. žáků. 

Zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí, které se měly konat od 11.3.,  se přesouvají. Žáci a jejich zákonní zástupci budou předem informování dopisem.

​​​​​​​​​​​​​​Žádáme žáky a zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali webové stránky školy, kde budou informace průběžně aktualizovány. 

​​​​​​​Podatelna školy bude otevřena pouze úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 h.