Legislativa:

§6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

(1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

  • a) při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech,
  • b) koná-li opravné zkoušky,
  • c) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionálnípřezkoušení z důvodu pochybností          o správnosti hodnocení.

(2) Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.

(3) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

(4) V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.

(5) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. b) a c) a podle odstavce 2 může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

  • koná-li opravné zkoušky, 
  • koná-li komisionální přezkoušení,
  • koná-li rozdílovou zkoušku.

Termín komisionální zkoušky sdělí písemně třídní učitel žákovi a zákonnému zástupci žáka ihned po pedagogické radě, nejméně 14 dní předem.

Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Předsedou komise bude ředitelka školy Mgr. Eva Šťastná nebo zástupce statutárního orgánu Ing. Michala Fabianová, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro stejný nebo příbuzný vyučovací předmět. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky.


Vizovice 2010-09-01

Mgr. Eva Šťastná v.r.

ředitelka školy