Pravidla pro ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou ve škol. roce 2020/21

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb.,                o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a      o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení         § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Organizace závěrečných zkoušek  Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání  s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky. S rozhodnutím ředitelky školy budou naši žáci povinně skládat praktickou zkoušku a ústní zkoušku dle   jednotné zadání závěrečné zkoušky, se kterým byli žáci již seznámeni.

Nepřítomnost žáka u závěrečných zkoušek    Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Za důvody nepřítomnosti žáka, které komise vždy uzná, je nepřítomnost z důvodu onemocnění COVID-19 nebo  z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním.