15. 10. 2020

Připomínáme:

Distanční vzdělávání je povinné. Žáci se připravují na jednotlivé hodiny stejně, jako by byli ve škole. Pokud se žák nemůže připojit k online výuce je povinen ihned informovat svého třídního učitele. V souladu se školním řádem, žák nemá právo natáčet hodiny bez vědomí vyučujícího. 

13.10.2020

Od 14.10.2020 přechází na distanční vyučování i odborný výcvik. 

2.10.2020

Na základě mimořádného opatření  Krajské hygienické stanice  Zlínského kraje č. 9/2020  s účinností  od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, s výjimkou  praktického vyučování. To znamená, že  5. 10. 2020 bude v teoretickém vyučování zahájeno  distanční vzdělávání, odborný výcvik probíhá v  upravené pracovní době.

Elektronická komunikace v době vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím informačního systému Bakalář a s využitím  MS Teams.

Výuka poběží dle rozvrhu. Každý žák si otevře v rámci MS Teams příslušný předmět, kde bude mít informace             o způsobu výuky, nalezne zde podkladové matriály k výuce a zadané úkoly.

Žáci, kteří nemají potřebnou techniku k distančnímu vzdělávání, si materiály ke studiu vyzvednou ve škole, případně se domluví s vyučujícím na alternativním způsobu předání výukových materiálů.


 V souladu se školním řádem:

  • budou při distančním vzdělávání podkladem pro hodnocení:  výsledky on-line testů, samostatná práce žáků, pravidelná práce při vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů;
  • zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti  v distančním vzdělávání písemně bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od počátku nepřítomnosti. Písemnou omluvenku v omluvném listu přinese žák první den  po znovuotevření školy.

Když se žák na online výuku nepřipojí, musí doložit důvody absence. Pokud je nedoloží, bude jeho absence neomluvena. Absence z online výuky bude započítána do celkové absence     ve vyučovaném předmětu, na který se žák nepřipojil. Toto se netýká žáků, kteří upozornili už na začátku školního roku na absenci potřebné techniky v domácím prostředí.

Pokud žák neodevzdá zadaný úkol v daném termínu, bude hodnocen známkou nedostatečný.


Všichni žáci mají přístupové údaje jak do informačního systému Bakaláři, tak i MS Teams. Pokud se  u žáka objeví technické problémy – ztráta hesla, neschopnost se připojit apod., musí ihned kontaktovat svého třídního učitele a následně koordinátora ICT Ing. Milana Poláška, kteří jim pomohou vyřešit vzniklou situaci.


Praktické vyučování bude probíhat na všech školních provozovnách dle upravené pracovní doby.

V průběhu práce budou důsledně dodržovány veškerá hygienická nařízení.


Informace pro ubytované žáky naleznete zde