22.04.2021

Od 26.04.2021 probíhá výuka odborného výcviku prezenčně - rozpis zde

Platí následující protiepidemiologická opatření:

 • Na pracoviště OV smí vstoupit jen žák bez příznaků onemocnění COVID 19

          U vstupu na pracoviště OV si žák vydezinfikuje ruce a bude mu změřena teplota.

 • Následně žák podstoupí test na COVI19 formou samoodběru. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě zdravotnické služby, které nejsou starší 48 hod. A dále se testování neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • V případě prezenčního vyučování je testování  prováděno 2x týdně
 • Neplnoletí žáci – přines podepsané potvrzení rodiči, abys mohl sám odejít z OV při pozitivním testu.


15.04.2021

Od 19. 4. 2021 se mohou konat prezenční konzultace žáků posledních ročníků a žáků ohrožených školním neúspěchem. Konzultace je skupinová, max. 6 žáků nebo individuální. Žáci si musí konzultaci v příslušném předmětu domluvit s vyučujícím.  Případná absence v ostatních předmětech v den konzultace bude omluvena – nezapočítána.

Pro konzultaci platí následující protiepidemiologická opatření:

 • Do budovy školy (pracoviště OV) smí vstoupit jen žák bez příznaků onemocnění COVID 19

          U vstupu do školy (pracoviště OV) si žák vydezinfikuje ruce a bude mu změřena teplota.

 • Následně žák podstoupí test na COVI19 formou samoodběru. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě zdravotnické služby, které nejsou starší 48 hod. A dále se testování neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • V případě konzultací se nejedná o pravidelné prezenční vyučování a testování je prováděno před zahájením 1. konzultace.
 • Žák bude vstupovat pouze do přidělené učebny a bude se řídit pokyny vyučujícího.18.03.2021

Od pondělí 22. 3. 2021 se veškeré komisionální zkoušky budou konat prezenčně ve škole. Jedná se     o zkoušky v náhradním termínu nebo opravné  zkoušky, které mají vykonat žáci posledních ročníků (KD3A, KD3B, KK3C, KS4, F, VS2). Konání komisionálních zkoušek je v souladu s epidemiologickým opatřením. Zkoušky u nižších ročníků zůstanou distanční formou.

Žák má pořád povinnost do tří dnů po návratu do školy předložit omluvenku třídnímu učiteli. V distanční výuce je za návrat do školy považována účast na online hodině. V případě nedodání omluvenky, bude absence, v souladu se školním řádem,  považována za neomluvenou.


Aktuální situace více než kdy jindy ohrožuje duševní zdraví žáků. Vyvážení priorit mezi nároky  na předávání znalostí i na duševní pohodu a zdraví žáků, rodičů a pedagogů je v době uzavření škol životně důležité.

Dlouhodobý nadměrný stres negativně působí na duševní zdraví a významným způsobem může přispět k rozvoji duševního onemocnění. I samotná pandemie a s ní spojená omezení působí nadměrný stres, který na všechny negativně doléhá a může být spouštěčem psychických obtíží. Mohou se objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si někteří neví rady a mohou se s nimi vyrovnávat nevhodnými způsoby (např. sebepoškozováním, kontrolou příjmu potravy, nadměrným hraním či trávením času na sociálních sítích apod.). Častou reakcí jsou také apatie a ztráta chuti do života. Je proto zásadní včasné zajištění potřebné podpory.

Podpora pro žáky

Žáci se mohou pro pomoc obrátit ve škole na výchovného poradce, metodika prevence  a nebo využít poradenské služby, které doporučuje ve své metodice ministerstvo školství:

HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz

ČOSIV, Uvolnění psychosomatického neklidu: http://bit.ly/3l4VUps

ČOSIV, Plakáty pro rozvoj emočních dovedností: http://bit.ly/3vhRFvB

Centrum LOCIKA, Autoregulace: http://centrumlocika.cz/assets/user/Autoregulace.jpg

Centrum LOCIKA, Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím: http://bit.ly/3t9S6WW

Český mindfulness institut, Tipy na každý den: http://bit.ly/30A09zS

Go Noodle, Wake Up: https://bit.ly/3qJmmq4

Nevypusť duši: https://nevypustdusi.cz/

Nepanikař a nevypusť duši: http://bit.ly/3v8Dbhk

Podpora pro rodiče

Rodiče často nemají dostatek informací, jak rizikové chování rozpoznat a jak se zachovat.  Důležité je, aby byly včas identifikovány případné problémy a škola mohla nabízet cesty k řešení. Užitečné odkazy doporučené v metodice ministerstva školství:

HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz

Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře

10 tipů pro rodiče do náročného období

Co dělat doma… – tipy na volnočasové aktivity

Prevence z obýváku – online seriál

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně
07.03.2021

Od 15.03.2021 bude platit v době distančního vzdělávání nový rozvrh hodin. Jedná se o úpravu stávajícího rozvrhu, která počítá s vyjmutím hodin TV a ostatních hodin (ne maturitních, ne závěrečných) u posledních ročníků. Většina výuky je zahájena v 7:50. Rozvrh je koncipován tak, aby žáci měli od 11 do 14 h pauzu na oběd. Poslední hodiny končí  nejpozději 14:35.


27.02.2021

Vzhledem k nově nařízeným opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací dochází ke změnám v konání zkoušek v náhradním termínu, komisionálních opravných zkoušek a komisionálních náhradních zkoušek.

Na termínu zkoušek, které byly oznámeny v doporučeném dopise, se nic nemění.

Mění se forma zkoušek. Zkoušky se v době od 1. 3. do 19. 3.  budou konat distančním způsobem.

V průběhu zkoušky, z důvodu objektivity, bude požadováno, aby žák měl po celou dobu zkoušky zapnutou kameru a mikrofon.  V případě, že toto nebude splněno, nemůže být žák hodnocen. Žákovi bude stanoven nový termín zkoušky.

V případě konání zkoušky v náhradním termínu bude v průběhu zkoušky na online setkání připojen žák, zkoušející učitel a přísedící učitel.

U žáků posledních ročníků bude vždy probíhat zkouška, ať opravná nebo zkouška v náhradním termínu, vždy formou komisionální zkoušky, tedy na online setkání bude připojen žák, zkoušející učitel, přísedící učitel a předseda komise.17.02.2021

Nadále probíhá distanční vzdělávání, ve škole se budou konat jen opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu. (Opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí se mohou dle pokynů MŠMT konat ve škole.)

Žáci, resp. zákonní zástupci žáků dostali doporučeným dopisem rozpis termínů konání těchto zkoušek.  Pokud se žák ke zkoušce v náhradním termínu nedostaví a svou nepřítomnost řádně              neomluví do 3 pracovních dnů od konání zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.  Za řádnou omluvu se považuje omluva od lékaře. Omluvenku lze zaslat poštou nebo e-mailem na souviz@souviz.cz


29.01.2021

Úprava rozvrhu pro poslední ročníky

Na základě pokynů MŠMT budou od 1. 2. 2021 žáci pokračovat ve výuce předmětů k maturitní nebo závěrečné zkoušce. 

Připuštění k maturitní nebo závěrečné zkoušce

MZ nebo ZZ mohou konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni musí vykonat opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu. Opravná zkouška bude komisionální zkouškou. Zkoušky budou konány prezenční formou. 


28.01.2021

I nadále pokračuje distanční výuka dle platného rozvrhu.

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bylo pro jednotlivé žáky a jejich zákonné zástupce zveřejněno prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Informace k MZ a ZZ budou zveřejněny po obdržení pokynů z MŠMT. 


20.01.2021

Na základě informací z MŠMT bude pokračovat i nadále distanční vzdělávání pro všechny žáky školy. 

Výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zveřejněny prostřednictvím 

informačního systému Bakalář 28. 1. 2021.

Výpis vysvědčení  za 1. pololetí si žáci převezmou až po nástupu do školy. 


23.12.2020

Dle nařízení vlády, bude od pondělí 4. 1. 2021 distanční vzdělávání pro všechny žáky školy. Výuky bude probíhat prostřednictvím MS Teams dle aktuálního rozvrhu hodin (zahájení je lichým týdnem). V teoretickém vyučování bude posunut časový harmonogram o jednu hodinu.

1. 8:00-8:45                                                6. 12:20-13:05

2. 8:50-9:35                                                7. 13:10-13:55

3. 9:40-10:25                                              8. 14:00-14:45

4. 10:40-11:25                                            9.  14:50-15:35

5. 11:30-12:1515.12.2020

Dle MŠMT:  21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Nebude probíhat výuka. Vánoční prázdniny budou zahájeny 19.12.2020.

Pokud nedojde ke změně, bude výuka od 4.1.2021 dle systému PES stupeň 4, tedy 

odborný výcvik prezenční studium 

teoretické vyučování distanční studium s výjimkou tříd posledních ročníků (KS4, FT4, VS2, KD3A, KD3B, KK3C), které budou mít prezenční výuku.

Případné změny budou oznámeny na webu školy nejpozději 2.1.2021

V lednu 4.1.2021 zahajujeme rozvrhem dle lichého týdne.3.12.2020

Od 7.12.2020 bude zahájena prezenční výuka i v teoretickém vyučování.

Třídy oboru kadeřník a krejčí, kteří mají střídání teoretického a praktické vyučování, budou mít výuku v souladu s rozvrhem hodin.

Třídy oboru fotograf, kosmetické služby a vlasový specialista  budou rotovat v rámci teoretického vyučování a to v následujícím rozdělení:


prezenční výukydistanční výuka
sudý týdenKS 1, KS 2, VS 1FT 1, FT 2, FK 3
lichý týdenFT 1, FT 2, FK 3KS 1, KS 2, VS 123.11.2020

Žáci tříd KD 3B, FT 4, KS 4 a  VS 2 budou mít prezenční teoretickou výuku od 25.11.2020 dle rozvrhu, který naleznou v změnách rozvrhu teoretického vyučování.

Odborný výcvik poběží podle rozdělení, které žáci naleznou ve změnách rozvrhu v odborného výcviku. Provozovny OV budou uzavřeny pro zákazníky. Na provozovnách bude probíhat jen výuka. 

Pro upřesnění: Žáci budou mít OV prezenční formou dle rozvrhu své třídy. Teoretické vyučování bude probíhat distanční formou, s výjimkou tříd posledních ročníků, které budou mít i teorii prezenční formou.

V průběhu teoretického i praktického vyučování budou dodržována veškerá hygienická nařízení:

 • Žáci musí mít ve škole i na odborném výcviku nasezenu roušku/respirátor, při vstupu do budovy školy/ provozovny si musí dezinfikovat ruce.
 • V učebnách se bude co půl hodiny větrat velkými okny (je třeba tomu přizpůsobit oblečení).
 • Všechny prostory budou pravidelně dezinfikovány.


20. 11. 2020

Dle nařízení vlády od 25. 11. 2020 přechází závěrečné ročníky na prezenční výuku v teoretickém vyučování  a všechny ročníky a třídy na prezenční praktické vyučování. Bližší informace k rozvrhu hodin pro teoretické i praktické vyučování budou zveřejněny v pondělí 23.11.2020.

Domov mládeže bude znovu otevřen pro žáky, kteří budou mít prezenční výuku, 24.11.2020 od 17:00 h. 


26.10.2020 - dopis ministra školství školám - Buďme zodpovědní ​​​​​​​


15. 10. 2020

Připomínáme:

Distanční vzdělávání je povinné. Žáci se připravují na jednotlivé hodiny stejně, jako by byli ve škole. Pokud se žák nemůže připojit k online výuce je povinen ihned informovat svého třídního učitele. V souladu se školním řádem, žák nemá právo natáčet hodiny bez vědomí vyučujícího. 

13.10.2020

Od 14.10.2020 přechází na distanční vyučování i odborný výcvik. 

2.10.2020

Na základě mimořádného opatření  Krajské hygienické stanice  Zlínského kraje č. 9/2020  s účinností  od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, s výjimkou  praktického vyučování. To znamená, že  5. 10. 2020 bude v teoretickém vyučování zahájeno  distanční vzdělávání, odborný výcvik probíhá v  upravené pracovní době.

Elektronická komunikace v době vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím informačního systému Bakalář a s využitím  MS Teams.

Výuka poběží dle rozvrhu. Každý žák si otevře v rámci MS Teams příslušný předmět, kde bude mít informace             o způsobu výuky, nalezne zde podkladové matriály k výuce a zadané úkoly.

Žáci, kteří nemají potřebnou techniku k distančnímu vzdělávání, si materiály ke studiu vyzvednou ve škole, případně se domluví s vyučujícím na alternativním způsobu předání výukových materiálů.


 V souladu se školním řádem:

 • budou při distančním vzdělávání podkladem pro hodnocení:  výsledky on-line testů, samostatná práce žáků, pravidelná práce při vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů;
 • zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti  v distančním vzdělávání písemně bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od počátku nepřítomnosti. Písemnou omluvenku v omluvném listu přinese žák první den  po znovuotevření školy.

Když se žák na online výuku nepřipojí, musí doložit důvody absence. Pokud je nedoloží, bude jeho absence neomluvena. Absence z online výuky bude započítána do celkové absence     ve vyučovaném předmětu, na který se žák nepřipojil. Toto se netýká žáků, kteří upozornili už na začátku školního roku na absenci potřebné techniky v domácím prostředí.

Pokud žák neodevzdá zadaný úkol v daném termínu, bude hodnocen známkou nedostatečný.


Všichni žáci mají přístupové údaje jak do informačního systému Bakaláři, tak i MS Teams. Pokud se  u žáka objeví technické problémy – ztráta hesla, neschopnost se připojit apod., musí ihned kontaktovat svého třídního učitele a následně koordinátora ICT Ing. Milana Poláška, kteří jim pomohou vyřešit vzniklou situaci.


Praktické vyučování bude probíhat na všech školních provozovnách dle upravené pracovní doby.

V průběhu práce budou důsledně dodržovány veškerá hygienická nařízení.


Informace pro ubytované žáky naleznete zde