23.12.2020

Dle nařízení vlády, bude od pondělí 4. 1. 2021 distanční vzdělávání pro všechny žáky školy. Výuky bude probíhat prostřednictvím MS Teams dle aktuálního rozvrhu hodin (zahájení je lichým týdnem). V teoretickém vyučování bude posunut časový harmonogram o jednu hodinu.

1. 8:00-8:45                                                6. 12:20-13:05

2. 8:50-9:35                                                7. 13:10-13:55

3. 9:40-10:25                                              8. 14:00-14:45

4. 10:40-11:25                                            9.  14:50-15:35

5. 11:30-12:1515.12.2020

Dle MŠMT:  21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Nebude probíhat výuka. Vánoční prázdniny budou zahájeny 19.12.2020.

Pokud nedojde ke změně, bude výuka od 4.1.2021 dle systému PES stupeň 4, tedy 

odborný výcvik prezenční studium 

teoretické vyučování distanční studium s výjimkou tříd posledních ročníků (KS4, FT4, VS2, KD3A, KD3B, KK3C), které budou mít prezenční výuku.

Případné změny budou oznámeny na webu školy nejpozději 2.1.2021

V lednu 4.1.2021 zahajujeme rozvrhem dle lichého týdne.3.12.2020

Od 7.12.2020 bude zahájena prezenční výuka i v teoretickém vyučování.

Třídy oboru kadeřník a krejčí, kteří mají střídání teoretického a praktické vyučování, budou mít výuku v souladu s rozvrhem hodin.

Třídy oboru fotograf, kosmetické služby a vlasový specialista  budou rotovat v rámci teoretického vyučování a to v následujícím rozdělení:


prezenční výukydistanční výuka
sudý týdenKS 1, KS 2, VS 1FT 1, FT 2, FK 3
lichý týdenFT 1, FT 2, FK 3KS 1, KS 2, VS 123.11.2020

Žáci tříd KD 3B, FT 4, KS 4 a  VS 2 budou mít prezenční teoretickou výuku od 25.11.2020 dle rozvrhu, který naleznou v změnách rozvrhu teoretického vyučování.

Odborný výcvik poběží podle rozdělení, které žáci naleznou ve změnách rozvrhu v odborného výcviku. Provozovny OV budou uzavřeny pro zákazníky. Na provozovnách bude probíhat jen výuka. 

Pro upřesnění: Žáci budou mít OV prezenční formou dle rozvrhu své třídy. Teoretické vyučování bude probíhat distanční formou, s výjimkou tříd posledních ročníků, které budou mít i teorii prezenční formou.

V průběhu teoretického i praktického vyučování budou dodržována veškerá hygienická nařízení:

  • Žáci musí mít ve škole i na odborném výcviku nasezenu roušku/respirátor, při vstupu do budovy školy/ provozovny si musí dezinfikovat ruce.
  • V učebnách se bude co půl hodiny větrat velkými okny (je třeba tomu přizpůsobit oblečení).
  • Všechny prostory budou pravidelně dezinfikovány.


20. 11. 2020

Dle nařízení vlády od 25. 11. 2020 přechází závěrečné ročníky na prezenční výuku v teoretickém vyučování  a všechny ročníky a třídy na prezenční praktické vyučování. Bližší informace k rozvrhu hodin pro teoretické i praktické vyučování budou zveřejněny v pondělí 23.11.2020.

Domov mládeže bude znovu otevřen pro žáky, kteří budou mít prezenční výuku, 24.11.2020 od 17:00 h. 


26.10.2020 - dopis ministra školství školám - Buďme zodpovědní ​​​​​​​


15. 10. 2020

Připomínáme:

Distanční vzdělávání je povinné. Žáci se připravují na jednotlivé hodiny stejně, jako by byli ve škole. Pokud se žák nemůže připojit k online výuce je povinen ihned informovat svého třídního učitele. V souladu se školním řádem, žák nemá právo natáčet hodiny bez vědomí vyučujícího. 

13.10.2020

Od 14.10.2020 přechází na distanční vyučování i odborný výcvik. 

2.10.2020

Na základě mimořádného opatření  Krajské hygienické stanice  Zlínského kraje č. 9/2020  s účinností  od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, s výjimkou  praktického vyučování. To znamená, že  5. 10. 2020 bude v teoretickém vyučování zahájeno  distanční vzdělávání, odborný výcvik probíhá v  upravené pracovní době.

Elektronická komunikace v době vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím informačního systému Bakalář a s využitím  MS Teams.

Výuka poběží dle rozvrhu. Každý žák si otevře v rámci MS Teams příslušný předmět, kde bude mít informace             o způsobu výuky, nalezne zde podkladové matriály k výuce a zadané úkoly.

Žáci, kteří nemají potřebnou techniku k distančnímu vzdělávání, si materiály ke studiu vyzvednou ve škole, případně se domluví s vyučujícím na alternativním způsobu předání výukových materiálů.


 V souladu se školním řádem:

  • budou při distančním vzdělávání podkladem pro hodnocení:  výsledky on-line testů, samostatná práce žáků, pravidelná práce při vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů;
  • zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti  v distančním vzdělávání písemně bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od počátku nepřítomnosti. Písemnou omluvenku v omluvném listu přinese žák první den  po znovuotevření školy.

Když se žák na online výuku nepřipojí, musí doložit důvody absence. Pokud je nedoloží, bude jeho absence neomluvena. Absence z online výuky bude započítána do celkové absence     ve vyučovaném předmětu, na který se žák nepřipojil. Toto se netýká žáků, kteří upozornili už na začátku školního roku na absenci potřebné techniky v domácím prostředí.

Pokud žák neodevzdá zadaný úkol v daném termínu, bude hodnocen známkou nedostatečný.


Všichni žáci mají přístupové údaje jak do informačního systému Bakaláři, tak i MS Teams. Pokud se  u žáka objeví technické problémy – ztráta hesla, neschopnost se připojit apod., musí ihned kontaktovat svého třídního učitele a následně koordinátora ICT Ing. Milana Poláška, kteří jim pomohou vyřešit vzniklou situaci.


Praktické vyučování bude probíhat na všech školních provozovnách dle upravené pracovní doby.

V průběhu práce budou důsledně dodržovány veškerá hygienická nařízení.


Informace pro ubytované žáky naleznete zde